Ošetrovateľstvo v neurológiiPotreba zostavenia elektronickej učebnice Ošetrovateľstvo v neurológii pre študentov a sestry má niekoľko východísk. Poskytnúť najnovšie poznatky z odboru neurológia a neurologického ošetrovateľstva,  obmedzený prístup študentov k niektorým diagnostickým a terapeutickým výkonom a ošetrovateľským intervenciám v klinickej praxi. V neposlednom rade požiadavka zakomponovať moderné informačné prostriedky a komunikačné technológie do vzdelávacieho procesu.


Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie,  o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.

Učebné texty sú usporiadané do logických celkov v jednotlivých kapitolách a podkapitolách podľa štruktúry tematických plánov výučby na kontaktných hodinách v klinickom predmete Neurológia a ošetrovateľstvo. V rámci všeobecnej neurológie sú zaznamenané úlohy sestry a ošetrovateľské intervencie pri jednotlivých pomocných vyšetrovacích metódach v neurológii. V rámci špeciálnej neurológie opisujeme charakteristiku, klinický obraz, terapiu vybraných neurologických ochorení. Podrobne uvádzame ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s neurologickými ochoreniami. 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly sú štruktúrované podľa požiadaviek na tvorbu študijného materiálu v rámci elektronického vzdelávania. Každá kapitola je obsahovo orientovaná na ochorenie alebo skupinu ochorení, ktoré sú nozologicky zoskupené a po formálnej stránke je členená na medicínsku a ošetrovateľskú časť. Na konci každej kapitoly je uvedený zoznam bibliografických odkazov. Multimediálnosť učebnice je docielená zakomponovaním autotestov, úloh, kazuistík a grafických prvkov, z ktorých majú zastúpenie obrázky, fotografie, videá. Po otvorení hlavnej stránky učebnice čitateľ v časti Sprievodca študijným materiálom získa podrobnú informáciu o práci s elektronickou učebnicou, ktorá pomôže v rýchlej orientácii v texte.

Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.


Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová 
Prejdi na obsah učebnice