Ošetrovateľstvo v neurológii


Poďakovanie


Zostavovatelia učebnice týmto ďakujú všetkým, ktorí participovali v procese zostavovania učebnice:
  • všetkým autorom kapitol učebnice,
  • Drahotíne Milecovej za vypracovanie obrazovej prílohy,
  • Ing. Kataríne Korenčiakovej, pracovníčke Ústavu informačných technológií JLF UK v Martine za technickú podporu a pomoc,   
  • sestrám Neurologickej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice v Martine.

Poďakovanie recenzentom
  • Doc. MUDr. Vladimírovi Donáthovi, CSc.
  • PhDr. Ľudmile Majerníkovej, PhD.

Poďakovanie Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre (KEGA) MŠ SR
Multimediálna elektronická učebnica je zostavená vďaka finančnej podpore grantovej agentúry KEGA projektu č. 049-4UK/2013 s názvom E-učebnica: Ošetrovateľstvo v neurológii a v rámci riešenia projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF) s názovm Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine.

                                                                                                               zostavovatelia učebnice