Ošetrovateľstvo v neurológii


Upozornenie


Všetky informácie k riešenej problematike boli získané z dostupných printových a elektronických zdrojov, ktoré sú uvedené v Bibliografických odkazoch.
Vysokoškolská učebnica je voľne prístupná v on-line verzii na portáli MEFANET Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať.