Ošetrovateľstvo v neurológii

Recenzenti učebnice


Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. 
II. Neurologická klinika SZU
FNsP F. D. Roosevelta  
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
Katedra ošetrovateľstva
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Partizánska 1
080 01 Prešov