Ošetrovateľstvo v neurológii


Sprievodca študijným materialom

Vážení čitatelia,

v nasledujúcom texte Vás oboznámime s členením učebnice a navigujeme Vás ako pracovať s učebným textom.
Po otvorení učebnice sa objaví jej hlavná stránka, kde sú odkazy na hlavné časti učebnice zoradené na hornej a dolnej lište.

Horná lišta:
 

Dolná lišta:
 
Horná lišta:
Časti O autoroch, Úvod učebnice a Cieľová skupina majú informatívny charakter.
V časti Obsah je zaznamenaný zoznam všetkých kapitol. Každá kapitola je rozdelená na dve časti – medicínske východiská a ošetrovateľská starostlivosť. Ku každej z nich je priamy prístup. Medicínske východiská sú označené pomarančovou farbou a časť kapitoly orientovaná na ošetrovateľskú starostlivosť je označená modrou farbou. Vždy je možné mať otvorenú len jednu kapitolu.

                         

Dolná lišta:
Časť O projekte je rozdelená na niekoľko sekcií - Ciele projektu, Anotácia projektu, Kontakt vedúci a zástupca projektu, Poďakovanie, Recenzné posudky, Recenzenti učebnice, Oponenti projektu a Ako učebnicu citovať, ktoré majú informatívny charakter.

Práca s textom v jednotlivých kapitolách
Po otvorení kapitoly sa zobrazí jej Úvod a súčasne v ľavom stĺpci sú zobrazené jednotlivé podkapitoly.

 

Priamo v texte sú podsvietené slová/slovné spojenia. Po kliknutí ľavého tlačidla na myši na ne si môžete pozrieť obrazovú prílohu alebo rozširujúci text.
Pre sebaotestovanie sú vypracované problémové úlohy a autotesty.
Pri riešení problémovej úlohy je potrebné najskôr prečítať kazuistiku a následne odpovedať na otázky v úlohe podľa inštrukcií uvedených v zadaní úlohy.      
Pri riešení autotestov je v každej položke správna vždy len jedna odpoveď. Odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete označíte kliknutím ľavého tlačidla na myši do pripraveného kruhového políčka.


Pre doplnenie a rozšírenie informácii slúži Zoznam bibliografických odkazov uvedený za každou kapitolou.