Ošetrovateľstvo v neurológii


Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu je zostavenie moderného multimediálneho študijného materiálu – vysokoškolskej učebnice v rámci profesionálnej prípravy sestier v prostredí Learning Management System Moodle (LMS Moodle), ktorej obsah bude zameraný na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom s neurologickým ochorením. S tým súvisí aj implementácia moderných prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky do vzdelávacieho procesu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo. Vytvorením multimediálnej učebnice docieliť prepojenie klasického prezenčného spôsobu vzdelávania v danom predmete s e-learningovým, čím sa docieli v procese nadobúdania nových vedomostí študentov pútavosť a zaujímavosť a podporí sa ich samoštúdium. Aplikáciou učebných textov do prostredia LMS Moodle sa poskytne študentovi pri  samoštúdiu zaujímavé a nestresujúce prostredie. Zverejnením učebnice na portáli MEFANET JLF UK v Martine a exportovaním do jeho centrálnej brány sa docieli sprístupnenie pre užívateľov lekárskych fakúlt v Slovenskej a Českej republike.