Ošetrovateľstvo v neurológii
Cerebrovaskulárne ochorenia

Úvod

Cerebrovaskulárne ochorenia tvoria podstatnú časť ochorení nervového systému. Svojou závažnosťou a dopadom na život pacienta aj celej spoločnosti tak predstavujú jeden z najvážnejších zdravotných ako aj socioekonomických problémov dnešnej spoločnosti. Väčšina cerebrovaskulárnych ochorení vzniká náhle, “z ničoho nič”. Iba u časti pacientov môžeme detailnou anamnézou zistiť varovné príznaky, ktoré ochoreniu v minulosti predchádzali, hoci pacienti aj ich okolie ich často považovali za nepodstatné.

V dôsledku cerebrovaskulárnych ochorení nezriedka vzniká nevratné poškodenie centrálneho nervového systému, no v prípade skorej diagnostiky a liečby je možné v mnohých prípadoch takémuto postihnutiu účinne predchádzať.
Aby bolo možné pacientov správne a zavčasu liečiť je potrebné pochopiť základné poznatky o mechanizme vzniku (patofyziológii), príčine vzniku (etiológii), rizikových faktoroch, klinickom obraze, súčasných diagnostických metódach, liečebných možnostiach, prevencii, rehabilitácii a ošetrovateľských postupoch cerebrovaskulárnych ochorení.


Klasifikácia cerebrovaskulárnych ochorení

Cerebrovaskulárne ochorenia tvoria pomerne veľkú a mechanizmom vzniku rôznorodú skupinu. Podľa mechanizmu vzniku je možné rozdeliť cerebrovaskulárne ochorenia na:
Ischemické náhle cievne mozgové príhody (iNCMP),
Hemoragické náhle cievne mozgové príhody (hNCMP),
Intracerebrálne hemorágie,
Subarachnoidálne hemorágie,
Intraventrikulárne hemorágie,
Trombózy žilových splavov,
Špecifické cievne ochorenia,
Arteriovenózne malformácie,
Venózne malformácie (kavernómy).