Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Zoznam bibliografických odkazov

ABMLER, Z. 2012. Nejčastější mononeuropatie. [online]. In Practicus. 2012, č.3-4, s. 20-28. [cit. 2014-07-19]. Dostupné na:
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-10/20- nejcastejsi-mononeuropatie.pdf

BEDNÁŘÍK, J., AMBLER, Z., RŮŽIČKA, E. a kol. 2010. Klinická neurologie – část speciální II. Praha: Triton, 2010, 1277 s. ISBN 978-807387-389-9.

KURČA, E. 2009. Syndróm karpálneho tunela. In Česk Slov Neurol N. 2009, roč. 72/105, č. 6, s. 499-510.

SITÁROVÁ, K. 2007. Myasténia gravis. Kapitoly modernej neurológie – atestačná práca. Lundbeg, 2007. 66 s.

EHLER, E., AMBLER, Z. 2002. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Mononeuropatie. Svazek 3. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 176 s. ISBN 80-72621254.

ŠPALEK, P. 2008. Myasténia gravis. In Česk Slov Neurol N. 2008, roč. 71/104, č. 1, s. 7-24.

ŠPALEK, P. 2013. Neuromuskulárne ochorenia - súčasné možnosti diagnostiky a aktuálne trendy v liečbe. In Interná med. 2013, roč. 13, č. 1, s. 35-42.