Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s perzistujúcim vegetatívnym stavom

Úvod

Apalický syndróm je v literatúre označovaný ako vegetatívny stav, vigilná kóma alebo perzistujúci vegetatívny stav. Nemusí vždy znamenať konečný, nezvratný, liečbou a rehabilitáciou neupraviteľný stav. Rozsah starostlivosti závisí od štádia ochorenia. 

Rozoznávame niekoľko fáz apalického syndrómu. Podľa Gerstenbranda je ich osem:

1. fáza – akútne štádium apalického syndrómu charakterizuje prítomnosť spontánneho dýchania u pacienta, má otvorené oči, hľadí do prázdna, pohľad je strnulý, nefixuje osoby, veci, nesleduje a nereaguje na dianie okolo seba, má zachovaný rytmus bdenie a spánok, obdobie bdenia trvá okolo 2 hodín, ktoré je vystriedané spánkom v celkovej dĺžke asi 3 hodiny, uvedený rytmus sa neviaže na dennú dobu. Pacient zaujíma neprirodzenú pasívnu polohu, horné končatiny sú v spastickej flexii a dolné končatiny sú extendované, tonus svalov je zvýšený. Na bolestivý podnet reaguje nekoordinovanými pohybmi všetkých končatín a trupom. Sú u neho zachované orálne automatizmy, chýbajú emočné reakcie, vegetatívne reakcie sú zachované,

2. fáza – primitívnej psychomotoriky, v ktorej sa cyklus bdenia a spánku približuje dennému rytmu, sú tu náznaky fixácie predmetov zrakom,

3. fáza – fáza siahania po predmetoch, ktorú charakterizuje zlepšenie psychomotoriky, schopnosť zrakom fixovať predmety okolo seba, náznaky úchopu predmetov, spasticita na horných a dolných končatinách sa zmierňuje,

4. fáza – Klüwerov-Bucyho syndróm charakterizuje zložitejšia motorika, bojazlivosť, psychomotorický nepokoj (hlavne na horných končatinách a rukách), snaha uchopovať predmety, po ich uchopení tendencia vkladať ich do úst a oblizovať, hrýzť, sať, spasticita sa naďalej zmierňuje, verbálne prejavy,

5. fáza – Korsakov syndróm - zníženie spasticity, poruchy pamäti, s neschopnosťou vštiepivosti nových informácií, dezorientácia časom a miestom,

6. fáza – amnestický syndróm s prítomnosťou emočnej lability, podráždenosti, úzkosti,   

7. fáza – organický psychosyndróm, ktorý charakterizuje spomalenie psychického tempa (bradypsychizmus), zníženie psychickej výkonnosti, poruchou pamäti (problém s vybavením si informácií).    
          
Pacienti s apalickým syndrómom vyžadujú komplexný multidisciplinárny prístup. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti sa uplatňuje bazálna stimulácia. V zahraničí existujú špecializované pracoviská poskytujúce starostlivosť pacientom s apalickým syndrómom tzv. apalické centrá, ako je to napr. v USA. Na Slovensku takýto typ zariadení chýba.