Ošetrovateľstvo v neurológii
Detskí neurologickí pacienti

Úvod


Detskí neurologickí pacienti sú veľmi rôznorodá skupina. Z hľadiska veku sa stretávame s deťmi od novorodeneckého veku, cez dojčenské, batolivé, predškolské a školské obdobie až s adolescentmi a mladými dospelými do 19. roku veku. Spektrum ochorení, hlavne v období adolescencie, je v mnohom podobné až zhodné  s ochoreniami dospelého veku. Avšak stretávame sa aj s osobitnými ochoreniami a klinickými jednotkami, ktoré sú odlišné od ochorení v dospelom veku. V tejto kapitole sa preto budeme venovať tým najtypickejším a v práci detského neurológa najčastejším ochoreniam. Patria k nim detská mozgová obrna (DMO), bolesti hlavy u detí, epilepsie detského veku, z úrazových ochorení spomenieme syndróm traseného dieťaťa („shaken baby syndrome“). V diferenciálnej diagnostike hlavne epileptických záchvatov u malých detí musíme zvažovať aj možnosť spánkových porúch, ako sú nočné mory a nočné desy (pavor nucturnus), neepileptické záchvaty ako afektívne záchvaty a pod. Na spoločnom priesečníku detskej neurológie, pedopsychiatrie a neuropsychológie stojí syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD).