Ošetrovateľstvo v neurológii
Detskí neurologickí pacienti

Varianty migrény


Úvod
Aj v detskom veku, hlavne v období dospievania sa stretávame s migrénou bez aury a s migrénou s aurou, ale pre detský vek sú typické tzv. varianty migrény, pri ktorých bolesť hlavy nie je dominujúcim príznakom alebo chýba. Varianty migrény predstavujú zložitý diferenciálno-diagnostický problém. Diagnóza je stanovená vždy per exclusionem, to znamená, že všetky ostatné možné choroby a poruchy musia byť vylúčené, aby mohla byť táto diagnóza stanovená. Na začiatku sa vyskytuje fokálny neurologický deficit, ktorý je  nasledovaný bolesťou hlavy, ktorá ale väčšinou nie je v popredí ťažkostí.
Medzi varianty migrény možno zaradiť hemiplegickú migrénu (familiárnu, sporadickú), bazilárnu migrénu, auru bez bolesti hlavy, syndróm „Alice z krajiny zázrakov“ (syndróm „Alenka v ríši divov“, syndróm „Alica v krajine zázrakov“), migrénu so stavom zmätenosti.                        

Hemiplegická migréna - hlavným prejavom je rôzne ťažká hemiparéza až hemiplégia, často  poruchy citlivosti najčastejšie v zmysle hemianestézie, poruchy reči, zraku. Môže byť prítomná alterácia vedomia. Tieto príznaky trvajú niekoľko minút až niekoľko hodín, maximálne však 24 hodín. Bolesti hlavy môžu byť typické, ale môžu aj chýbať, čo sťažuje diagnostiku.             

Bazilárna migréna je častá u dospievajúcich dievčat. Typické sú príznaky ako vertigo, nauzea, vracanie, ataxia, výpadky zorného poľa, diplopia, tinnitus (hučanie v ušiach), niekedy rôzne stupne parézy, poruchy vedomia, aj dlhšie trvajúce stavy zmätenosti a nepokoja. Vyskytujú sa v rôznych kombináciách, často  nasledujú za sebou. Trvajú niekoľko minút až 1 hodinu,  nasledované sú bolesťou hlavy, ktorá môže byť lokalizovaná okcipitálne.

Syndróm „Alice z krajiny zázrakov“ má typické príznaky, ktoré pacienti opisujú ako bizarné zrakové ilúzie, udávajú, že vidia zmenšené alebo zväčšené predmety, zdeformované predmety, zmenená môže byť aj vzdialenosť predmetov. Ako negatívne opisujú poruchy vnímania telesnej schémy, veľkosť a tvar rúk, hlavy a celého tela. Niekedy sa vyskytujú zmenené farby alebo strata farieb, zmnoženie objektov, sluchové halucinácie. Ich najbežnejší výskyt je v čase pred zaspávaním. Tieto ťažkosti nevymiznú zatvorením očí pacienta. Zvyčajne po týchto príznakoch nasleduje bolesť hlavy.

Migréna so stavom zmätenosti postihuje častejšie chlapcov, hlavne v období dospievania. Atak je najčastejšie spustený drobným úrazom hlavy, napr. hlavičkovanie pri futbalovom zápase, preto sa často nazýva aj „migréna futbalistov“. Charakteristická je akútna zmätenosť, agitovanosť, niekedy bojovnosť, agresivita, ktorá môže byť spojená s poruchou reči, poruchami zraku, parestéziami a parézami. Bolesť hlavy ju buď sprevádza alebo ju nasleduje. Atak trvá 4 - 24 hodín. Ťažkosti ustupujú po spánku. Častá je amnézia, hlavne na bolesť  hlavy, preto býva diagnostika sťažená.