Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Úvod

Do kategórie extrapyramídových ochorení zaraďujeme širokú skupinu ochorení a syndrómov, ktoré sa vyznačujú znížením hlavne mimovôľovej hybnosti (hypokinetické syndrómy), ako napr. Parkinsonský syndróm alebo nadmierou mimovôľových pohybov (hyperkinetické syndrómy) ako je dystónia, tremor, chorea, myoklonus, tiky a syndróm nepokojných nôh.

Pojem extrapyramídové ochorenia sa v anglosaskej literatúre označuje ako movement disorders (poruchy pohybu). Všeobecne ich rozdeľujeme na primárne alebo tiež idiopatické, ktoré vznikajú bez známej príčiny. Druhú skupinu tvoria sekundárne, pri ktorých vzniku sa uplatňuje známa príčina, ako je poškodenie mozgu nádorom, zápalom, cievnou príhodou, toxickými látkami, napr. ťažké kovy, úrazmi alebo poliekovo, hlavne neuroleptiká.

Na riadení pohybu sa podieľa pyramídový systém, extrapyramídový systém a mozoček. Pyramídový systém, ktorý predstavuje motorická mozgová kôra - gyrus precentralis a z nej vychádzajúca pyramídová alebo kortikospinálna dráha je zodpovedný za vôľové pohyby. Extrapyramídový systém (bazálne gangliá) je zodpovedný za automatické mimovôľové pohyby. Mozoček koordinuje jednotlivé pohyby, zaisťuje ich presnosť.