Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii

Úlohy sestry po vyšetrení

Medzi intervencie, ktoré realizujeme po vyšetrení patria:
 • Pacientom pomôžeme zaujať pronačnú polohu, bez vankúša, po dobu cca 3-4 hodiny po použití atraumatickej ihly. Časový interval sa predlžuje pri použití klasickej lumbálnej ihly na 6-8 hodín. Počas tejto doby pacienti dodržiavajú pokoj na lôžku, nedvíhajú hlavu, nemenia polohu, nesadajú si. Zdôrazníme im, z akého dôvodu je to potrebné dodržiavať.
 • Pacientom zabezpečíme ihneď po výkone tekutiny a dbáme na ich dostatočný príjem (cca 2000-2500 až 3000 ml/24 hod.). Ponúkame im nesladený čaj, vodu, bežné stolové vody, menej vhodné sú minerálne vody a džúsy. Na uľahčenie príjmu tekutín používame slamku. Podľa ordinácie lekára zaisťujeme hydratáciu aj parenterálne.
 • Monitorujeme priebežne príjem a výdaj tekutín.
 • Dbáme na pravidelný príjem jedla. Pacienti nemajú obmedzenie v príjme jedla. 
 • Pacientom dáme na dosah signalizačné zariadenie a poučíme ich, aby v prípade potreby a subjektívnych ťažkostí privolali sestru. Použiť signalizačné zariadenia treba aj pri potrebe vyprázdnenia moču a stolice.      
 • Na dosah ruky im položíme emitnú misku a štvorce buničitej vaty v prípade výskytu nauzey a vracania.   
 • Priebežne monitorujeme zdravotný stav pacientov, prítomnosť post punkčných ťažkostí (nauzea, vracanie, bolesť hlavy, závraty, stuhnutie šije, bolesť lokalizovanú do šije), bolesť, opuch, krvácanie v oblasti rany/v mieste vpichu a nežiaducich účinkov (poruchy citlivosti, pichanie a bolesť vyžarujúce do dolných končatín). Pri výskyte bolesti posudzujeme jej lokalizáciu, ktorú pacienti zväčša lokalizujú do záhlavia/okcipitálne alebo do čela/frontálne, posudzujeme je intenzitu a charakter.
 • V prípade prítomnosti niektorej z vyššie uvedených nežiaducich účinkov LP a/alebo niektorého z post punkčných príznakov a pri pretekaní krytia v mieste vpichu, upovedomíme lekára.
 • Po vyšetrení zmeriame vitálne funkcie (TK, P, TT), monitorujeme ich v intervaloch ordinovaných lekárom, pri výskyte ťažkostí v 15-30 minútových intervaloch.
 • Posúdime ranu/miesto vpichu (pretečenie krytia, jeho funkčnosť, v prípade pretekania krytia určíme charakter exsudátu.
 • Ak pacienti neuvádzajú subjektívne ťažkosti  a nevyskytujú sa u nich príznaky zo skupiny post punkčného syndrómu a komplikácie súvisiace s odberom likvoru do 4 hodín pri použití atraumatickej ihly, pacienti môžu zmeniť polohu po ich uplynutí. Pacienti môžu zaujať laterálnu alebo dorzálnu polohu, podľa toho, ktorú preferujú. Môžu sa posadiť za prítomnosti sestry. V prípade potreby môžu prejsť aj na WC v sprievode. Pri použití klasickej lumbálnej ihly môžu pacienti zmeniť polohu až po uplynutí 6-8 hodín v prípade, ak nemajú žiadne subjektívne ťažkosti, nevyskytujú sa u nich príznaky zo skupiny post punkčného syndrómu a  komplikácie súvisiace s odberom likvoru. Pacienti môžu zaujať polohu laterálnu alebo dorzálnu, podľa toho, ktorú preferujú. Nemôžu naďalej dvíhať hlavu, posadiť sa až do uplynutia 12-24 hodín od vyšetrenia. Pokoj na lôžku dodržiavajú 24 hodín.         
 • Podľa ordinácie lekára podávame ordinovanú farmakoterapiu (napr. analgetiká pri bolesti hlavy, antiemetiká pri nauzee a vomite) perorálne alebo parenterálne.     
 • Priebežne realizujeme záznam do zdravotnej dokumentácie pacientov. Zaznamenávame namerané hodnoty vitálnych funkcií, subjektívne ťažkosti pacientov, prítomnosť príznakov post punkčného syndrómu, výskyt komplikácií po LP. Informujeme lekára o zdravotnom stave pacienta.