Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Hypokinetické syndrómy - úvod

V klinickom obraze hypokinetických syndrómov dominuje hypokinézia, čo je pohybová spomalenosť. Typickým predstaviteľom z uvedenej skupiny je Parkinsonský syndróm. Až 80 % Parkinsonského syndrómu predstavuje idiopatická Parkinsonova choroba (PCH). Malú časť tvorí skupina ochorení označovaná ako nerodegeneratívny parkinsonizmus alebo Parkinson plus syndrómy, kde nachádzame okrem Parkinsonského syndrómu aj iné neurologické príznaky. Patrí sem multisystémová atrofia, progresívna supranukleárna paralýza a kortikobazálna degenerácia. V prípade sekundárnych Parkinsonských syndrómov môže ísť o cievne, úrazové alebo poliekové (neuroleptiká) poškodenie mozgu.