Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou

Úvod

Cievna mozgová príhoda (CMP, iktus, angl. stroke) je poškodením mozgu ischémiou, ktorá vzniká náhle alebo sa rozvíja postupne, je zapríčinená trombózou/embóliou mozgovej cievy (ischemická CMP, iCMP) alebo krvácaním v dôsledku ruptúry cievy (hemoragická CMP). Pri CMP je určitá časť mozgu nedostatočne zásobená kyslíkom. Druh a rozsah neurologického poškodenia závisia od konkrétnej oblasti, ktorá je postihnutá, od mechanizmu, ktorý vedie k mozgovej hypoperfúzii, od jej závažnosti a dĺžky trvania.

V posledných 20. rokoch došlo k výraznej transformácii manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s CMP pod vplyvom nových technológií a postupov používaných v rámci prevencie, diagnostiky i liečby tohto ochorenia, ako aj implementácie klinických odporúčaných postupov v klinickej praxi, ktoré sú založené na dôkazoch, t.j. výsledkoch výskumných štúdií realizovaných v tejto problematike. Včasná identifikácia symptómov CMP u pacientov v akútnom stave, jeho okamžitý transport na príslušné pracoviská akútnych nemocníc resp. špecializované centrá, napr. Stroke Centre v USA, Centrum pre cerebrovaskulárne ochorenia v SR, správne určenie priorít v rámci sekundárneho triedenia (triáže, angl. triage) pacientov na pohotovostných pracoviskách nemocníc sú kroky, ktoré rozhodujú o záchrane mozgového tkaniva a často aj záchrane života pacienta.

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s CMP závisí od špecifického klinického obrazu ochorenia, neurologických, funkčných a kognitívnych deficitov, ktoré následkom CMP u pacienta vznikajú. Existujú určité všeobecné odporúčania a intervencie ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré je možné aplikovať u všetkých pacientov s CMP, či už ischemickou alebo hemoragickou, a to v rámci jednotlivých fáz ochorenia – t.j. primárnej a sekundárnej prevencie, manažmentu akútnej starostlivosti, kontinuálnej liečby a včasnej rehabilitácie, plánovania prepustenia pacientov a zabezpečenia kontinuity starostlivosti,  edukácie pacientov a ich príbuzných.