Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Amyotrofická laterálna skleróza- diagnostika

Diagnostika ALS je možná na základe klinických kritérií, neexistuje žiadny špecifický marker ani test, ktorý by potvrdil túto diagnózu. Diagnostické kritériá možno rozdeliť na:
 • pozitívne: postihnutie periférneho motoneurónu, postihnutie centrálneho motoneurónu, progresia symptomatiky,
 • negatívne: elektrofyziologické ani zobrazovacie metódy nesvedčia pre iné ochorenie, ktoré by mohli daný proces vysvetliť.
Definitívna ALS: progresívne ochorenie s objektívnymi známkami lézie centrálneho a periférneho motoneurónu v bulbárnej (mozgový kmeň) a dvoch alebo troch spinálnych oblastiach, ako krčná, hrudná, lumbosakrálna miecha.

Pravdepodobná ALS: progresívne ochorenie s objektívnymi známkami lézie centrálneho a periférneho motoneurónu v dvoch spinálnych oblastiach a lézia centrálneho motoneurónu rostrálne od lézie periférneho motoneurónu.

Pravdepodobná, laboratórne podporovaná ALS: klinické známky lézie CNS aperiférneho nervového systému (PNS) v jednej oblasti, pričom podľa EMG nález aspoň z 2 svalov z 2 rozdielnych oblastí, zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia musia vylúčiť inú príčinu.

Možná ALS: klinické známky lézie PNS a CNS iba z jednej oblasti pričom ostatné vyšetrovacie metódy vylúčia iné ochorenie

EMG kritériá
Posudzujú sa 4 základné oblasti, a to mozgový kmeň (svaly jazyka, tváre, m. masseter), hrudná miecha (paraspinálne a brušné svaly), krčná a lumboskarálna miecha (abnormálny nález na končatinách aspoň v 2 svaloch.

Kondukčné štúdie - nízka amplitúda sumačného svalového akčného potenciálu (CMAP) v dôsledku atrofie svalu, normálne senzitívne nervové akčné potenciály (SNAP), abnormálny nález býva pri súčasne koexistujúcej polyneuropatii, napr. DM, starší pacient.

Ihlová EMG - prítomné prejavy aktívnej denervácie (fibrilácie, fascikulácie, pozitívne ostré vlny), prítomné prejavy chronickej denervácie/kolaterálnej reinervácie (komplexné repetitívne výboje, simplifikácia interferenčnej krivky, zväčšené a polyfázické MUAPs dlhšieho trvania.

V diferenciálnej diagnostike orientujeme na vylúčenie nasledovných ochorení:   
 • cervikálna myelopatia – v anamnéze sú často prítomné koreňové a lokálne bolesti, poruchy citlivosti, nie sú bulbárne príznaky, známky lézie PNS sú len na horných končatinách, významný je CT a MR nález v oblasti krčnej miechy,
 • myasténia prichádza do úvahy prichádza pri bulbárnej symptomatike a respiračnej insuficiencii, diagnosticky dôležitá je prítomnosť protilátok proti AchR, okohybná porucha, fluktuujúci priebeh, chýbanie známok denervácie na EMG,
 • polyneuropatia – prítomné je len periférne postihnutie, senzitívne a motorické,
 • multifokálna motorická neuropatia často pripomína ALS, charakteristická je však veľmi pomalá progresia, iba periférne postihnutie, malé atrofie, časté fascikulácie, horšie sú postihnuté HK a distálne svaly, významný je EMG nález – má demyelinizačný charakter, výrazné zlepšenie nastane po terapii IVIG,
 • benígne fascikulácie – okrem fascikulácií nie sú prítomné žiadne ďalšie prejavy lézie motoneurónu (slabosť, atrofie),
 • X-viazaná bulbo-spinálna muskulárna atrofia (Kennedyho choroba) – hereditárne ochorenie s recesívnou dedičnosťou viazanou na X-chromozóm, začína vo veku 20. - 40. rokov (15 - 60), prejavuje sa pomaly progredujúcou slabosťou a svalovou atrofiou s fascikuláciami na končatinách, jazyku, periorálne. Nie sú známky postihnutia centrálneho motoneurónu, často býva gynekomastia, impotencia, tremor rúk, DM 2 .typu. V sére býva zvýšená CK, estradiol a gonadotropín. EMG býva podobné ako pri ALS, ale sú nízke amplitúdy aj senzitívnych neurogramov (SNAP). DNA analýza dokáže zvýšený počet repetícií trinukleotidu CAG génu androgénneho receptora,
 • okulofaryngeálna svalová dystrofia – bulbárny syndróm, ptóza a postihnutie okohybných svalov toto ochorenie odlišujú od ALS,
 • polymyozitída - nie sú fascikulácie ani centrálne prejavy,
 • syringomyélia – motorický deficit a atrofie v oblasti pletencových svalov HK spolu s disociovanou poruchou citlivosti, spastické prejavy na DK, typický je nález na MR,
 • myozitída s inklúznymi telieskami – pomalý rozvoj a progresia, iba periférne postihnutie – postihnutie hlavne flexorov zápästia a prstov a kvadricepsy,
 • ALS ako paraneoplastický prejav – základný skríning na malignitu (lymfóm, karcinóm prsníka).