Ošetrovateľstvo v neurológii
Záchvatové ochorenia mozgu

Záchvatové ochorenia mozgu - epilepsia

Klasifikácia epileptických záchvatov

I. parciálne (fokálne, ložiskové) záchvaty  vznikajú v ohraničenej oblasti mozgovej kôry jednej mozgovej hemisféry
  1. simplexné (jednoduché) - bez poruchy vedomia, môžu mať príznaky motorické (kŕče jednej alebo viacerých svalových skupín, polovice tela), senzitívne (tŕpnutie časti tela), senzorické (napr. zrakové alebo čuchové halucinácie), vegetatívne (napr. tlaky v epigastriu, búšenie srdca) alebo psychické (napr. ilúzie už videného) Parciálny simplexný záchvat výhradne so subjektívnymi príznakmi nazývame aura. Vyskytuje sa buď samostatne alebo prechádza do záchvatu s poruchou vedomia.
  2. komplexné (psychomotorické) – s poruchou vedomia, pri ktorej dochádza k zmene správania, ku nejakej neúčelnej činnosti tzv. automatizmom, pričom na tento stav býva úplná alebo čiastočná amnézia
  3. parciálne záchvaty so sekundárnou generalizáciou - ložiskový záchvat s prechodom do generalizovaného tonicko-klonického záchvatu
Po záchvate sa môže objaviť dezorientácia alebo prechodný ložiskový neurologický deficit - v prípade motorického postihnutia končatín hovoríme o tzv. Toddovej paréze

II. Generalizované záchvaty - vznikajúce súčasne v oboch mozgových hemisférach, v dôsledku čoho dochádza hneď na začiatku záchvatu k poruche vedomia
  1. myoklonické - krátky jednotlivý alebo viacnásobný svalový zášklb celého tela alebo len horných končatín, vedomie nemusí byť vzhľadom k veľmi krátkemu trvaniu záchvatu porušené
  2. klonické - pravidelné (rytmické) zášklby s fázami krátkeho ochabnutia
  3. tonické - napnutie tela či končatín do svalového  kŕču
  4. tonicko-klonické začínajú náhlou stratou vedomia, pádom často spojeným s výkrikom, nasleduje generalizovaný tonický kŕč so zástavou dychu, premodraním tváre, v druhej fáze záchvatu sú prítomné rytmické zášklby celého tela, slinenie, chrčivé dýchanie, často pohryzenie jazyka a pomočenie
  5. absencie - krátkodobá porucha vedomia so zahľadením pripomínajúca snívanie s otvorenými očami
  6. atonické záchvaty - ochabnutie niektorej svalovej skupiny napr. pokles hlavy ale aj pád k zemi
III. Neklasifikovateľné záchvaty - záchvaty s neobvyklými príznakmi alebo nedostatkom údajov

Klasifikácia epilepsie podľa etiológie

Idiopatická (primárna) - geneticky podmienená - u tohto typu epilepsie jednoznačnú príčinu nepoznáme, predpokladáme príčinu genetickú, aj keď u väčšiny ochorení nie sú doposiaľ presne známe zodpovedné gény. Epilepsia v tejto skupine je vekovo viazaná, manifestuje sa hlavne v detskom veku a adolescencii. Mozog týchto pacientov je bez štrukturálnej abnormity, jedná sa len o jeho funkčnú poruchu.
Symptomatická (sekundárna) - štrukturálne-metabolická - u tohto typu epilepsie sú záchvaty prejavom určitého definovaného poškodenia mozgu. Epilepsia nie je vekovo viazaná, manifestuje sa v ktoromkoľvek veku.
Kryptogénna - pravdepodobne symptomatická, chýba však dôkaz

Klasifikácia epilepsií a epileptických syndrómov podľa typu záchvatov

1. Parciálne epilepsie a epileptické syndrómy

1.1Idiopatické (vekovo viazané syndrómy)
1.2Symptomatické, napr. epilepsia temporálneho laloka, epilepsia frontálneho laloka
1.3Kryptogénne

2. Generalizované epilepsie a epileptické syndrómy

2.1Idiopatické (vekovo viazané syndrómy)
2.2Symptomatické
2.3Kryptogénne

3. Epilepsie a epileptické syndrómy pri ktorých sa nedá určiť či sú fokálne alebo generalizované

4. Špeciálne epileptické syndrómy (vyprovokované záchvaty)

Febrilné kŕče - výskyt záchvatov v priebehu horúčkového ochorenia
Izolovaný epileptický záchvat alebo izolovaný epileptický status
Záchvat v dôsledku akútnej metabolickej poruchy alebo toxického vplyvu, napr. alkohol, drogy, hyperglykémia