Ošetrovateľstvo v neurológii
Kvalitatívne poruchy vedomia.
Kognitívne a behaviorálne poruchy.

Demencia - kontinuum kognitívnych porúch

Postupné zhoršovanie kognitívnych funkcií predstavuje kontinuum od normálneho stavu, cez zmeny podmienené fyziologickým starnutím (benígnu stareckú zábudlivosť), cez miernu kognitívnu poruchu až po demenciu ľahkého, stredného a ťažkého stupňa.

Určité malé percento seniorov, aj napriek svojmu vyššiemu veku, sú stále plne aktívni v domácnosti a spoločnosti. Dokážu sa plne sebarealizovať aj napriek zhoršenej funkčnosti iných telesných orgánov napr. zraku, sluchu alebo rovnováhy. Psychické funkcie u tejto malej vybranej skupiny nevykazujú jednoznačné známky starnutia a deficitu.

Pri typickom normálnom starnutí mozgu dochádza k zmenám psychických funkcií, ktoré sú mierne a závažne neobmedzujú človeka v denných činnostiach. Medzi bežné príznaky starnutia patrí napr. zhoršenie pamäti (zabúdanie mien, termínov stretnutí), zníženie výkonu (unaviteľnosť, ľahká spomalenosť) alebo fluktuácia ťažkostí. Senior subjektívne pociťuje ťažkosti, avšak v psychologických testoch sú jeho výsledky ešte v rámci variability normy pre svoju vekovú kategóriu a vzdelanie. V literatúre sa na vekom podmienené zmeny kognitívnych funkcií, ktoré neprechádzajú do demencie, používajú viaceré termíny ako je benígna starecká zábudlivosť alebo vekom viazané zhoršenie kognitívnych funkcii. 

Od 90. rokov 20. storočia sa začína používať termín miernej kognitívnej poruchy (MKP, mild cognitive impairment, MCI) pre stavy, ktoré už nespĺňajú kritériá normy (a jej variability) a na druhej strane ešte nespĺňajú kritériá demencie.

MKP je definovaná ako postihnutie jednej alebo viacerých kognitívnych funkcií, ktoré nevedie k obmedzeniu denných aktivít. V diagnostike je dôležité psychologické vyšetrenie s nefyziologickým nálezom.

Pacienti s MKP predstavujú rôznorodú skupinu, pričom niektorí progredujú do demencie alzheimerovského typu, iní do iného typu demencie a ostatným ostávajú kognitívne funkcie stabilizované. Zistilo sa, že v priebehu jedného roka sa približne 10 % pacientom s MKP s dokázaným deficitom v oblasti pamäťových funkcií tzv. amnestickým typom MKP zhorší stav na stupeň demencie. Delenie MKP na amnestický typ a typ bez primárneho postihnutia pamäti predstavuje možnosť vyslovenia ďalšej prognózy vývoja demencie. Vzhľadom na toto riziko, si každý pacient s MKP vyžaduje zvýšenú pozornosť zdravotníkov.