Ošetrovateľstvo v neurológii
Kvalitatívne poruchy vedomia.
Kognitívne a behaviorálne poruchy.

Demencia - úvod

Veľká časť psychiatrických a neurologických ochorení sú sprevádzané kognitívnymi a behaviorálnymi poruchami rôznej závažnosti a sú súčasťou celkového obrazu ochorenia spolu s ďalšími príznakmi. V tejto časti by sme sa chceli venovať demenciám, pri ktorých primárne domDemencia je syndróm primárne charakterizovaný postihnutím kognitívnych funkcií, ktorý je tak závažný, že znemožňuje vykonávanie bežných denných aktivít a pacient stráca plnú samostatnosť v živote.

Termín demencie zaviedol v roku 1797 francúzsky psychiater Philippe Pinel (1745-1826). Pojem vnikol spojením latinských slov de (bez) a ment (koreň zo slova mens - myseľ, myšlienka, rozum).

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10) definuje demenciu ako syndróm vzniknutý následkom ochorení mozgu, najčastejšie chronického alebo progresívneho charakteru, pri ktorom dochádza k postihnutiu viacerých vyšších kôrových funkcií vrátane pamäti, myslenia, orientácie, porozumenia, uvažovania, schopnosti učenia, jazyka a úsudku. Na rozdiel od delíria, nie je prítomná porucha vedomia a postihnutie trvá viac ako 6 mesiacov. Zhoršenie kognitívnych funkcií je obyčajne doprevádzané zhoršením emočnej kontroly, sociálneho správania alebo motivácie. V poslednej 5. verzii Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie (DSM-V) z roku 2013 je termín demencia nahradený termínom závažná neurokognitívna porucha (major neurocognitive disorder).