Ošetrovateľstvo v neurológii
Kvalitatívne poruchy vedomia.
Kognitívne a behaviorálne poruchy.

Vybrané demencie - úvod

V tejto časti by sme sa chceli bližšie venovať príkladom určitých vybraných typov demencií, ako je Alzheimerova choroba, ktorá je najčastejšou príčinou demencií, nasledovaná vaskulárnou demenciou v staršom veku, frontotemporálnou lobárnou degeneráciou v mladších vekových kategóriách. Herpetickú encefalitídu uvádzame ako príklad demencie vzniknutej po vírusovej infekcii mozgu a Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu ako príklad rýchlo progredujúcej demencie.