Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy

Migréna - posudzovanie bolesti

Bolesť hlavy u pacientov s migrénou si vyžaduje komplexné posudzovanie, ktoré by sa malo realizovať a dokumentovať v pravidelných intervaloch. Posudzovanie bolesti spočíva v posúdení intenzity, lokalizácie, charakteru, časového faktora bolesti (začiatok, trvanie záchvatu), podmieňujúcich a zmierňujúcich faktoroch bolesti,  pridružených symptómov, ako aj vplyvu bolesti na bežné denné aktivity. 

Intenzita bolesti: Viaceré významné medzinárodné odporúčania pre liečbu bolesti považujú za najvýznamnejší parameter pri rozhodovaní o vhodnom liečebnom postupe práve intenzitu bolesti. V podmienkach klinickej ošetrovateľskej praxe sa stretávame s tým, že pacienti niekedy veľmi ťažko rozlišujú intenzitu bolesti a stres spôsobený bolesťou. Hodnotenie intenzity bolesti je náročné aj v prípade, že verbálna komunikácia s pacientom je sťažená, prípadne úplne nemožná. V súčasnosti existuje veľké množstvo nástrojov na posúdenie intenzity bolesti. Z jednoduchých, unidimenzionálnych nástrojov na posúdenie intenzity bolesti sú najčastejšie verbálna škála bolesti, vizuálna analógová škála, numerická škála hodnotená na škále od 0 do 10 (0 znamená bolesť neprítomná – 10 znamená najhoršia bolesť) a ďalšie.

Lokalizácia bolesti: Pre zaznamenanie lokalizácie bolesti je možné použiť mapu bolesti alebo pacient priamo ukáže na miesto bolesti na svojom tele.

Charakter bolesti: popísanie kvality bolesti: napr. tupá, pulzujúca, tlaková.

Časový faktor bolesti: posúdenie začiatku bolesti, pri záchvate bolesti posúdenie dĺžky jeho trvania.

Spúšťajúce faktory: vnútorné, ku ktorým zaraďujeme hormonálne zmeny: menštruácia, tehotenstvo, klimaktérium, hormonálna antikoncepcia, hormonálna substitúcia, amenorea a vonkajšie faktory, ku ktorým patria atmosferické vplyvy (zmeny tlaku, náhle zmeny počasia, vietor, pôsobenie chladu, zmeny vlhkosti), stres a emočné podnety (významné rodinné či spoločenské udalosti), poruchy režimu spánku (nedostatok spánku, nadmerný spánok), stravovacie návyky (vynechanie jedla, nadmerné množstvo jedla, hladovanie) príjem určitých potravín a nápojov (syry, salámy, údené mäso, ryby, čokoláda, južné ovocie, koncentrovaný cukor, alkohol – červené vína, pivo, tvrdý alkohol, káva), senzorické zrakové podnety (slnečné svetlo, blikavé svetlo – PC, TV, diskotéky), senzorické sluchové podnety (hlasité, prenikavé akustické vnemy), senzorické čuchové podnety (pachy a vône – parfumy, laky na vlasy, čistiace prostriedky, benzínové výpary, farby a rozpúšťadlá, cigaretový dym), dehydratácia, telesná námaha, lieky (vazodilatanciá, kontrastné látky), lokálne ochorenia v oblasti hlavy (infekcie, očné ochorenia, ORL ochorenia, zubné poruchy), metabolické a infekčné poruchy. Asi 85 % osôb trpiacich migrénou dokáže uviesť aspoň jeden spúšťajúci faktor pri vzniku záchvatu.

Zmierňujúce faktory: farmakoterapia, kľud na lôžku, tma, odpútavacie techniky.

Pridružené symptómy: napr. hyperémia tváre, slzenie, nastrieknuté spojovky, skotómy (záblesky svetla v zornom poli), rhinorrhea (sekrét – riedky serózny), fotofóbia, tachykardia, vomitus, závraty.

Vplyv na vykonávanie aktivít denného života: obmedzenie bežných denných aktivít napr. jedenie, pitie, obliekanie, hygiena, kúpanie a inštrumentálnych denných aktivít napr. nakupovanie, varenie, domáce práce, práce okolo domu.

Nástroje na hodnotenie bolesti
Pre hodnotenie bolesti je relevantné využívať multidimenzionálne nástroje na posúdenie bolesti, ktoré okrem vyššie uvedených údajov hodnotia aj vplyv bolesti na jednotlivé oblasti života pacienta. V praxi sú využívané aj tzv. kategoriálne slovné hodnotiace škály na posúdenie účinnosti jednotlivých analgetík. Pacient posúdi bolesť a účinok analgetika a sestra jeho hodnotenie zaznamenáva. Tieto škály predstavujú najspoľahlivejšie, citlivé a opakovane využiteľné nástroje, napriek tomu, že o ďalších charakteristikách bolesti sa z týchto škál nedozvieme. Možnosťou využitia kategoriálnej škály je aj vedenie denníka bolesti u pacienta s migrénou. Pacient v priebehu mesiaca vypĺňa denník, kde zhodnotí intenzitu bolesti, začiatok bolesti, pridružené symptómy (vracanie), lieky, ktoré pacient užil a mieru úľavy, ktorú mu liečba priniesla. Vedenie denníka bolesti slúži aj na identifikáciu spúšťajúcich faktorov. Najúčinnejšou prevenciou je edukácia pacienta o týchto faktoroch a ich následná eliminácia.

Na posudzovanie bolesti u pacientov s migrénou je možné využiť špecifické dotazníky. Migraine Disability Assessment (MIDAS), tento nástroj je v klinickej praxi pomerne často používaný pre stanovenie stupňa závažnosti migrény. Zachytáva počet dní v priebehu posledných troch mesiacov, kedy pacient v dôsledku bolesti hlavy nebol schopný vykonávať bežné pracovné (školské), domáce a spoločenské aktivity. Podľa výsledného skóre je možné  identifikovať diskomfort, ktorý bolesť spôsobuje a posúdiť stupeň migrény – ľahké, stredne ťažké a ťažké postihnutie. Dotazníkom je možné tiež posúdiť intenzitu a frekvenciu záchvatov migrény. Výstupom je okrem vyššie uvedeného zaradenia pacienta do určitej skupiny, tiež navrhnutie liečebného postupu.

ID Migraine  je retrospektívny nástroj, ktorý obsahuje 3 položky a posudzuje výskyt gastrointestinálnych problémov u pacientov s migrénou, precitlivenosť na svetlo a funkčné zmeny.

Headache Impact Test  ide o retrospektívny nástroj založený na základe skúsenosti pacienta s bolesťou hlavy za predchádzajúce 4 týždne, pozostáva zo 6 položiek a posudzuje intenzitu bolesti, limitácie v spoločenskom živote, kognitívne funkcie, psychický distres a celkovú vitalitu.