Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Evokované potenciály

Evokované potenciály (ďalej ako EP) je neuroelektrofyziologická vyšetrovacia metóda,  pomocou ktorej sa registruje funkčná integrita niektorých aferentných mozgových a miechových dráh. Princíp vyšetrenia spočíva v monitorovaní odpovede na jednotlivé druhy stimulácie a jej ďalšom počítačovom spracovaní. Podľa toho, ktorá modalita je vyšetrovaná, hovoríme o zrakových/vizuálnych EP (ďalej ako VEP pri vyšetrení zrakovej dráhy), sluchových EP (ďalej ako BEP pri vyšetrení sluchovej dráhy), somatosenzitívnych EP (ďalej ako SSEP pri vyšetrení mozgových a miechových dráh). EP je využívaná ako pomocná neinvazívna vyšetrovacia metóda pri diagnostike ochorení nielen v neurológii, ale aj v oftalmológii, otolaryngológii, traumatológii. Je využívaná pri diagnostike a liečbe napr. slerosis multiplex, poškodení zraku alebo sluchu úrazom, hypoxii mozgu, podozrení na nádor mozgu u všetkých vekových kategórií.

Zhotovenie záznamu spadá do kompetencie sestry, ktorá absolvovala špecializačné štúdium v certifikovanej pracovnej činnosti Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Nariadenie vlády SR č. 322/2006). Lekár záznam vyhodnotí v spolupráci so sestrou a navrhne ďalší diagnostický a terapeutický potup. Vyšetrenie prebieha v laboratóriu evokovaných potenciálov.