Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Zoznam bibliografických odkazov

AKAY, A. 2012. Evoked Potentials. In Oraii, S. (ed.). Electrophysiology – From Plants to Heart. [online]. 1st ed. In Tech, 2012. pp. 83-108. [cit. 2013-11-01]. Available on: http://cdn.intechopen.com/pdfs/27515/InTech-Evoked_potentials.pdf. ISBN 978-953-51-0006-5.

BERLIT, P. 2007. Memorix neurologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1915-3. 

BROZMAN, M. a kol. 2011. Neurológia. Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2011. 188 s. ISBN 978-80-8063-339-4.  

ČERNÝ, R. 2011. Neuroinfekce z pohledu neurologa. [online]. Parazitární infekce. Zborník z oborního semináře. Praha, 5.4.2011. s. 2-6. [cit. 2013-11-10]. Dostupné na:   http://www.parazitologie.cz/akce/doc/sbornik%20Neuroinfekce.pdf.

DUFEK, M. 2002. Cévní mozkové příhody, obecný úvod a klasifikace. In Interní medicína – mezioborové přehledy. 2002, č. 6, s. 5-10.   

HICKEY, J.V. 2009. The clinical Practice of Neurological and Neurosurgical Nursing. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Walters Kluwer Health, 2009. 768 pp. ISBN 13: 978-0-7817-9529-6. 

HLUŠTÍK, P., HORÁK, D., HERZIG, R., KAŇOVSKÝ, P. 2009. Funkčnízobrazovíní mozku pomocí magnetické rezonance v neurologii. In Neurologie pro praxi. 2009, roč. 9, č. 2, s. 83-86.  

FARLEY, A., McLAFFERTY, E. 2008. Lumbar puncture. In Nursing Standard. 2008, vol. 22, issue 22, p. 46-48.

Guidelines for Lumbar Punctures. 2003. [online]. BC Children´s Hospital Oncology/Hematology/BMT Department, 2003. pp. 7. [cit. 2013-10-10]. Available on: http://www.bcchildrens.ca/NR/rdonlyres/6B320898-6521-4FEC-ABE3-
9D555B64C6C6/12799/LPs1.pdf

Guideline 9: Guidelines on Visual Evoked Potentials. 2008. [online]. American Clinical Neurophysiology Society, 2008. pp. 20. [cit. 2013-10-23]. Available on: http://www.acns.org/pdf/guidelines/Guideline-9B.pdf.

Guideline for performing routine electroencephalography. 2012. [online]. Queensland Health, 2012. Effective date: 26th November 2012. 15 pp. [cit. 2013-10-22]. Available on: http://www.health.qld.gov.au/qhpolicy/docs/gdl/qh-gdl-388.pdf.

KALA, M., MAREŠ, J. 2008. Lumbální punkce a mozkomíšní mok. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 137 s. ISBN 978-80-7262-5668-0. 

KALINA, M.  2000. Akutní neurologie. Praha: Triton, 2000. 194 s. ISBN 80-7254-100-5. 

KAPOUNOVÁ, G. 2007. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1830-9.

KONRAD, P. 2005. The ABC of EMG. A practical Introduction to Kinesiological Electromyography. [online]. 2005. 60 p. [cit. 2013-10-25]. Available on:  http://demotu.org/aulas/controle/ABCofEMG.pdf

KONTROVÁ, Ľ., ZÁČEKOVÁ, M., HULKOVÁ, V. a kol. 2005. Štandardy v ošetrovateľstve. Martin: osveta, 2005. 215 s. ISBN 80-8063-198-0.

KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2001. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2001. 804 s. ISBN 80-8063-087-9.

KRIŠKOVÁ, A. a kol. 2006. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2006. 780 s. ISBN 80-8063-202-2.

KRUPA, P., PAŽOURKOVÁ, M. 2005. Zobrazovací metody v neurologii. In Neurologie pro praxi. 2005, č. 3, s. 128-132. 

LANGMAIER, M. et al. 2009. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. 2006. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 172 s. ISBN 80-247-1443-4.  

MOUREK, J. 2005. Fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 204 s. ISBN 80-247-1190-7.  

Nariadenie vlády SR č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. [online]. 2006, čiastka 112, s. 1994-2012. [cit. 2013-10-10]. Dostupné na:  http://www.lf.upjs.sk/studium/specializacne/06_z322.pdf

National Competency Skill Standards for Performing an Electroencephalogram. 2011. [online]. American Society of Electroneurodiagnostic Technologist, Inc., 2011. 5 p. [cit. 2013-10-31]. Available on: http://www.aset.org/files/public/EEG_
National_Competency_
Skill_Standards_Approved_2011.pdf
.     

OH, S.J. 2003. Clinical Electromyography: Nerve Conduction Studies. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2003.  848 p. ISBN 0-7817-3681-1. 

PETRAK, M. 2003. Auditory Evoked Potentials. Guide to Testing Procedures. [online]. ICS Medical A GN Optometrist Company, 2003. pp. 1-28. [cit. 2013-11-01]. Available on: http://www.msrwest.com/Resources/EcochG.pdf.  

QUIROGA, R.Q. 2006. Evoked potentials. In Webster, J.G. (ed.). Encyclopaedia of Medical Devices and Instrumentation. [online]. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., 2006. pp. 233-246. [cit. 2013-11-01]. Available on: http://www.vis.caltech.edu/~rodri/papers/Evoked_Potentials.pdf. ISBN 978-0-471-26358-6.   

SEIDL, Z., OBENBERGER, J. 2004. Neurologie pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 364 s. ISBN 80-247-0623-7.   

SHELLHAAS, R.A., CHANG, T., TSUCHIDA, T. et al. 2011. The American Clinical Neurophysiology Society’s Guideline  on Continuous Electroencephalography Monitoring in Neonates. In Journal of Clinical Neurophysiology. 2011, vol. 28, no. 6., p. 611-617. 

SLEZÁKOVÁ, Z. 2006. Neurologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006. 165 s. ISBN 80-8063-218-9.

SÝKORA. M. 2011. Zborník vedeckých prác projektu Vybudovania centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. [online]. UK Bratislava, 2011. 479 s. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na:  http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/cpp/Konferencia_21.9._ 2011/vystupy/ Zbornik_projektu_2011.pdf. 

ŠAMÁNKOVÁ, M., et al. 2006. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 80-246-1091-4.

ŠAMÁNKOVÁ, M., HRUŠKOVÁ, M., MATOUŠOVIC, K. 2002. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2002. 274 s. ISBN 80-246-0477-9.

TYRLÍKOVÁ, I. et al. 1999. Neurologie pro sestry. Brno: Institut pro další vzdělávaní pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 287 s. ISBN 80-7013-287-6.  

WABERŽINEK, G., KRAJÍČKOVÁ, D. 2004. Základy obecné neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 243 s. ISBN 80-246-0803-0.

WALSH, P., KANE, N., BUTLER, S. 2005. The Clinical Role of Evoked Potentials. In J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005, vol. 76, no./suppl. 2, pp. 16-22.