Ošetrovateľstvo v neurológii
Cerebrovaskulárne ochorenia

Ischemické náhle cievne mozgové príhody (iNCMP)

Klasifikácia iNCMP podľa časového priebehu

Podľa priebehu v zmysle dĺžky trvania príznakov rozdeľujeme iNCMP na tranzitórny ischemický atak (TIA), reverzibilný ischemický neurologický deficit (RIND) a ukončená mozgová príhoda (completed stroke, CS). V prípade, že dochádza k progresii klinického obrazu hovoríme o progresívnom infarkte (progressive stroke), prípadne o infarkte vo vývoji.

1. Tranzitórny ischemický atak (TIA)
Tranzitórny ischemický atak (TIA) podľa dnešného chápania môžeme definovať ako prechodný neurologický deficit, kde ťažkosti pacientovi pretrvávajú zvyčajne niekoľko desiatok minút, prípadne niekoľko hodín, po ktorých spontánne ustúpia. O TIA môžeme hovoriť vtedy, ak u pacienta po ukončení TIA nie je prítomný žiadny neurologický deficit a ani rádiologicky pomocou CT, MR nezistíme vznik mozgového infarktu. Podľa starších definícií bol TIA chápaný ako incident, ktorého príznaky vymiznú do 24 hodín a rádiologické/morfologické kritérium sa moc nezohľadňovali.
U pomerne veľkého množstva pacientov môžeme anamnesticky v predchorobí zistiť niekoľko TIA, ktoré však vďaka tomu, že ťažkosti ustúpili, pacienti ignorovali a až pretrvávajúci neurologický deficit ich privedie k lekárovi. Žiaľ podobne ako pacient aj lekári a zdravotný personál majú tendenciu aj v dnešnej dobe TIA podceňovať, pričom riziko ukončenej mozgovej príhody je práve u takýchto pacientov veľmi vysoké. TIA väčšinou vzniká takým istým mechanizmom ako iNCMP, rozdiel medzi nimi je ten, že v prípade TIA dochádza ku kompenzácii stavu. Je to buď zmenou systémového tlaku v prípade hemodynamicky významnej stenózy, alebo sa vytvorený trombus/embolus rozpustí endogénnymi trombolytickými mechanizmami, prípadne má pacient funkčný kolaterálny obeh, ktorý dokáže plne vykompenzovať akútny uzáver mozgovej tepny. TIA môže vzniknúť v akomkoľvek povodí mozgových tepien, a tak môže mať veľmi rôznorodý klinický obraz.

2. Reverzibilný ischemický neurologický deficit (RIND) a ukončená mozgová príhoda (CS)
RIND znamená reverzibilný ischemický neurologický deficit, niekedy sa môžeme v literatúre stretnúť s termínom minor stroke. Tento typ infarktu vyjadruje mierny stupeň neurologického deficitu, ktorý má potenciál ku skorému uzdraveniu v priebehu niekoľkých dní. Vzniká väčšinou v dôsledku postihnutia malej oblasti mozgu, resp. môže byť na podklade spontánnej rekanalizácie uzavretej tepny. Definovanie RIND má význam skôr z prognostického hľadiska ako z hľadiska manažmentu pacienta.

Ukončená mozgová príhoda znamená pretrvávajúci neurologický deficit v dôsledku infarktu. Pretrvávanie príznakov znamená vo väčšej alebo menšej miere invalidizáciu pacienta. Príznaky môžu pretrvávať mesiace až roky, prípadne celý jeho život. Dôsledkom komplikácií sa u takto postihnutých pacientov zvyšuje riziko úmrtia.

3. Progresívny infarkt
Tento typ infarktu znamená klinicky nepríjemnú situáciu, kedy sa pacientov stav v priebehu niekoľkých minút až hodín podstatne zhorší. Klinický obraz môže kolísať, to znamená, že sa striedajú obdobia zlepšenia a zhoršenia príznakov. Takýto pacient vyžaduje akútnu diagnostiku a intenzívnu starostlivosť, pretože pokiaľ sa dostatočne zavčasu a účinne liečebne nezasiahne väčšinou u neho dôjde k vzniku ukončenej príhody.