Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Parkinsonova choroba

Klinický obraz

Parkinsonský syndróm je definovaný prítomnosťou 4 základných prejavov:
  1. Bradykinézia znamená spomalenosť pohybu. Tá je príčinou toho, že pacientom každý motorický prejav trvá dlhšie. To sa prejaví napr. spomalením chôdze, obliekania, jedenia, hygieny, ale pomalšie je i tempo reči. Pacienti pôsobia ako výrazne spomalení a unavení. Spomalené sú i pohyby tvárového svalstva tzv. hypomímia - pacienti majú stále rovnaký výraz tváre.Okrem bradykinézie je prítomná aj hypokinézia, čo je zmenšenie rozsahu pohybov. Tú najlepšie vidieť pri chôdzi – kroky sú krátke a šúchavé alebo ju vidieť na písme, ktoré je veľmi malé (mikrografia). Ďalším príznakom je akinézia, čo je porucha iniciácie pohybov, teda problémy so začatím pohybu, napr. chôdze.
  2. Rigidita je zvýšené svalové napätie (hypertonus). Pacienti ju opisujú ako svalovú stuhnutosť, ktorá im obmedzuje rozsah pohybu a súčasne spôsobuje bolesti, napr. bolesti chrbtice alebo ramien. Objektívnym neurologickým vyšetrením zisťujeme vyššie elementárne posturálne reflexy a príznak ozubeného kolesa (pri pasívnom napínaní svalu sú pravidelné náhle povolenia a náhle uvoľnenia svalu v celom rozsahu pohybu) alebo fenomén olovenej rúrky (pri pasívnom napínaní svalu je stále rovnaký odpor). Rigidita postihuje predovšetkým flexorové svalové skupiny, a preto majú pacienti anteflekčné držanie tela (predklon hlavy a trupu), mierne pokrčené dolné končatiny a mierne flektované aj horné končatiny.
  3. Tremor (tras) je rytmický oscilačný pohyb, spôsobený striedavými sťahmi svalových agonistov a antagonistov. Pre Parkinsonský syndróm je typický pokojový tremor horných končatín o frekvencii 4 – 6 Hz. Je vyjadrený hlavne distálne a má charakter počítania mincí.
  4. Posturálne poruchy znamenajú poruchy stability postoja a chôdze. Pacienti majú problém s udržaním rovnováhy a majú tendenciu k pádom, ktoré sa však vyskytujú až v pokročilých štádiách ochorenia.

Podľa klinického obrazu rozlišujeme viaceré štádia ochorenia. Podľa stupnice Hoehnovej a Yahra  ide o štádium 0 až 5.

0 - bez klinických príznakov
1 - jednostranné príznaky
1,5 - jednostranné a axiálne príznaky
2 - obojstranné príznaky bez porúch rovnováhy
2,5 - obojstranné príznaky s miernou poruchou rovnováhy
3 - obojstranné mierne až stredné postihnutie s posturálnou nestabilitou, pacienti sú sebestační
4 - ťažké postihnutie, pacienti sú schopní stáť alebo prejsť bez pomoci
5 - pacienti sú odkázaní na vozík alebo sú imobilní.
 

Presnejšie hodnotenie klinického stavu sa robí pomocou hodnotiacej škály Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).