Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Úloha sestry pred vyšetrením


Sestra je pred vyšetrením zodpovedná za psychickú a fyzickú prípravu pacientov, pomôcok a ich zdravotnej dokumentácie. V rámci psychickej prípravy si overíme, či majú pacienti informácie o pripravovanom výkone (najskôr ošetrujúci lekár vysvetlí  pacientom dôvod, účel realizácie, postup u daného výkonu, prítomnosť možných komplikácií). Informujeme ich o dĺžke vyšetrenia (cca 15-20 minút). Poučíme ich o rozsahu spolupráce počas a po skončení vyšetrenia, o príznakoch, ktoré sa môžu vyskytnúť po odbere likvoru (tzv. post punkčný syndróm, ktorý charakterizuje prítomnosť bolesti hlavy, pocitu na vracanie, vracanie), a ktoré v prípade prítomnosti je potrebné zahlásiť sestre, o dodržiavaní vyšetrovacej polohy pri samotnom odbere likvoru, o dodržaní pokoja na lôžku, pitnom režime počas 24 hodín a privolaní sestry v prípade výskytu príznakov post punkčného syndrómu. Poučíme ich o tom, že v prípade výskytu niektorého z príznakov je možné aplikovať farmakoterapiu podľa ordinácie lekára a pri bolestiach hlavy resp. ich prevencii má pozitívny efekt šálka čiernej kávy. Pacientom vysvetlíme ako bude potreba močenia defekácie riešená v období pokoja na lôžku. Demonštrujeme im polohu, ktorú zaujme počas vyšetrenia a aj bezprostredne po jeho ukončení, aké pocity môžu prežívať (bolesť, pocit tlaku) počas zavedenia lumbálnej ihly do chrbticového kanála. Fyzická príprava zahŕňa dohľad a usmernenie, aby sa pacienti pred vyšetrením vyprázdnili. Overíme si u nich prítomnosť alergie na lieky (v uvedenom prípade na lokálne anestetikum) a roztoky (antiseptický roztok).   

Vyšetrenie realizujeme za aseptických podmienok, preto všetky pomôcky musia byť sterilné. Na výkon pripravíme nasledovné pomôcky:
  • lumbálne (spinálne) ihly s mandrénom / atraumatické ihly (má zaoblený hrot)  – veľkosti podľa veku pacienta (deti, dospelí) (2 ks), 
  • skúmavky na odber likvoru  (2-4),
  • tampóny,
  • peán/pinzeta (chirurgické nástroje)
  • štvorce,
  • rukavice,
  • dezinfekčný prostriedok (napr. Betadine roztok),
  • antialergická náplasť,
  • emitná miska,
  • jednorazová podložka/sterilná rúška.
V prípade lokálnej anestézie miesta vpichu pripravíme ihlu, striekačku a lokálne anestetikum (Mesocain 1 %).  

Pripravíme zdravotnú dokumentáciu pacientov, žiadanky podľa ordinácie lekára na sérologické, mikrobiologické, biochemické, cytologické vyšetrenie likvoru a štítky na označenie skúmaviek s odobratou vzorkou.