Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou

Bolesť

Bolesť je častým problémom u detí s DMO vo všetkých vekových obdobiach. Bolesť môže byť sčasti spôsobená prejavmi ochorenia, ako aj invazívnymi medicínskymi a chirurgickými zákrokmi a rehabilitačnými aktivitami, ktoré sú u týchto detí pravidelne realizované. Zdrojom bolesti môže byť procedurálna bolesť napr. aplikácia injekcií, odbery krvi, zavádzanie nazogastrickej sondy, gastrointestinálne problémy napr. GER, nauzea a vracanie po chirurgických zákrokoch, bolesť súvisiaca s gastrostómiou a infekciou, bolesť brucha, zápcha, impakcia, ortopedické problémy, neuromuskulárne problémy napr. spasticita, kontraktúry, radikulopatie, myelopatie, rehabilitácia napr. rozsah pohybu, posilňovanie, elektrická stimulácia, použitie dláh, polohovacích zariadení.

Akútna bolesť je najčastejšie spôsobená poškodením tkaniva podráždením, môže súvisieť s poranením, operáciou alebo chorobou. U osôb s chronickou bolesťou sa môžu vyskytovať depresie, poruchy spánku a pokles celkových telesných funkcií.

Vývinové rozdiely u detí  a schopnosť komunikovať významne ovplyvňujú vnímanie a reakciu na bolesť. Motorické, kognitívne a komunikačné poškodenie dieťaťa komplikuje posúdenie bolesti a je potrebné zvážiť výber nástroja na hodnotenie bolesti. Ak dieťa s DMO nie je schopné subjektívne vyjadriť bolesť, zjavné reakcie na bolesť môžu byť zaznamenané použitím observačných a behaviorálnych škál. Pretože bolesť a úzkosť je ťažké oddeliť, v klinickej praxi sa používa termín behaviorálny distres, ktorý môže byť použitý na zachytenie verbálnych, behaviorálnych a fyziologických známok bolesti a úzkosti.

Na posudzovanie bolesti môžeme použiť nástroje určené pre deti s akútnou bolesťou, ktoré sa vyvíjajú normálne alebo môžeme použiť špecifické nástroje:

The non-communicating children’s pain checklist –  je škála určená pre deti vo veku 3 – 18 rokov, ktoré nie sú schopné komunikovať z dôvodu kognitívneho poškodenia alebo obmedzenia. Môže byť použitá aj u detí, ktoré majú fyzické poškodenie alebo obmedzenie. U detí sa sleduje správanie počas 2 hodín v položkách hlasový prejav, sociálna interakcia, výraz tváre, aktivita, pohyby tela a končatín, fyziologické zmeny, spánok a jedenie. Jednotlivé položky sa hodnotia 0 – 2 bodmi, ak je celkové skóre 7 a viac, indikuje to, že dieťa má bolesť.
Face Pain Scale (FPS) je použiteľná u ľudí s miernym kognitívnym poškodením. Obsahuje obrázky 7 tvárí, od neutrálneho po veľmi bolestivý výraz tváre. Môže byť použitá u detí od 4 rokov.
Pain assessment instrument for cerebral palsy - bol vytvorený na základe nástroja Face Pain Scale na posúdenie bolesti u pacientov s bedrovými problémami. Nástroj obsahuje opísaných 6 denných situácií, ktoré nie sú bolestivé a 6 situácii, ktoré sú vždy bolestivé. Aby bolo možné odlíšiť bolesť v bedrovej oblasti od bolesti iného typu, bolo pridaných 5 situácií,  ktoré môžu byť bolestivé u pacientov s bedrovými problémami. Deti udávajú úroveň bolesti v jednotlivých situáciách zobrazených na nákresoch pomocou škály FPS (1 – 7).

V liečbe bolesti sa využívajú farmakologické a nefarmakologické intervencie napr. distrakcia, relaxácia, biofeedback, liečebná masáž.