Ošetrovateľstvo v neurológii
Bolestivé stavy

Kraniálne neuralgie

Kraniálne neuralgie predstavujú skupinu bolestivých stavov, u ktorých nie je známa jednoznačná príčina vzniku. Označujú sa aj ako esenciálne alebo primárne neuralgie. Na druhej strane existuje skupina neuralgií v tvárovej oblasti, podmienených istým chorobným procesom v intrakraniu a označujú sa ako sekundárne.

Najviac sa v klinickej praxi stretávame s neuralgiou n. trigemini. V tomto prípade je klasifikácia odlišná, keďže primárna neuralgia je podmienená vždy kompresiou nervu cievnou kľučkou po výstupe z mozgového kmeňa, a má teda známu príčinu. Najčastejšie nerv komprimuje arteria cerebelli superior. Sekundárne neuralgie trigeminu sú podmienené dráždením nervu iným chorobným dejom kdekoľvek v jeho priebehu. Najčastejšie je postihnutá 2. a 3.vetva n. trigeminus. V typickom prípade sa neuralgia prejaví záchvatom intenzívnej bolesti vychádzajúcej obvykle z tzv. spúšťacej zóny, („trigger zone“), najmä pri žuvaní alebo rozprávaní. Je to ohraničené miesto na koži či sliznici v ústnej dutine, ktorého podráždením sa vyvolá bolesť. Pri bolesti dochádza k sťahovaniu mimického svalstva, čo nazývame „tic douluoreux“.

Pacienti majú obvykle problém s príjmom tekutín a stravy, čistením zubov, preto dochádza k úbytku hmotnosti a celkovému strádaniu. Medzi jednotlivými záchvatmi sú pacienti obvykle bez bolestí. Objektívny neurologický nález býva normálny, v prípade sekundárnej neuralgie zisťujeme bolestivé výstupy n. trigeminus.

V diagnostike sa opierame o MR vyšetrenie mozgu, ktorým môžeme vylúčiť iné závažné príčiny, ako sclerosis multiplex alebo nádor. V liečbe majú vysokú účinnosť antikonvulzíva (karbamazepin, gabapentin). V prípade dokázanej neurovaskulárnej kolízie a neúspechu medikamentóznej liečby konzultujeme neurochirurga ohľadom mikrovaskulárnej dekompresie nervu, kedy sa medzi nerv a cievnu kľučku vkladá obvykle teflónová platnička alebo sval, fascia. Ďalšou z invazívnych metód je ošetrenie gama nožom. Sekundárne neuralgie liečime podľa vyvolávajúcej príčiny.

Postherpetická neuralgia je najzávažnejšou zo skupiny sekundárnych neuralgií trigeminu. Vzniká po prebehnutej infekcii vírusom herpes zoster a je definovaná ako perzistujúca bolesť viac ako 4 mesiace po výseve kožných erupcií. Býva silnej intenzity a liečebne horšie ovplyvniteľná. Prevenciou jej vzniku je včasná a adekvátna liečba zosteru.

Neuralgia n. nasociliaris Charlin je zvláštnou formou symptomatickej neuralgie n. trigeminus s bolesťou v oblasti vnútorného kútika oka a na koreni nosa. Príčinou je zápalové postihnutie nervu.

Neuralgia n. glossopharyngeus má podobný charakter bolesti, s prítomnosťou spúšťacej zóny bolestivého záchvatu. Bolesť sa projikuje do ucha, tonzily, jazyka a laryngu. Rozlišujeme klasickú formu, ktorej príčinou je neurovaskulárny konflikt a sekundárnu, tiež symptomatickú, podmienenú zápalovým alebo nádorovým procesom v orofaryngeálnej oblasti.

K menej častým neuralgiám patrí neuralgia n. intermedius s bolesťou lokalizovanou vo vnútri ucha, ktorá býva najčastejšie spôsobená infekciou vírusom herpes zoster, okcipitálna neuralgia v záhlaví, neuralgia n. laryngeus superior.

V klinickej praxi sa môžeme stretnúť aj s tzv. atypickou tvárovou bolesťou, ktorá nemá známu príčinu a je zle ovplyvniteľná medikamentózne. Má charakter chronickej, tupej, zle lokalizovanej bolesti v okolí hornej čeľuste. Postihuje najmä ženy mladšieho a stredného veku, často psychicky labilné a neurotické.