Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom  

Zoznam bibliografických odkazov

ACKLEY, B.J., LADWIG, G.B. 2008. Nursing Diagnosis Handbook. A Guide to Planning Care. 8th Edition. St. Louis: Mosby, 2008. 937 p. ISBN 978-0-323-04826-2.

BALAS M.C., RICE, M., CHAPERON, C. et al. 2012. Management of Delirium in Critically Ill Older adults. In Critical care Nurse, 2012, vol. 32, no. 4, p. 15-26.

BAYER, A. 2010. Delírium. In HEGYI, I., KRAJČÍK Š. (ed.). Geriatria. 1. vyd. Herba: Bratislava, 2010, 194-197 s. ISBN 978-80-89171-73-6.

BRAJTMAN, S., HALL, P. et al. 2008.  An interprofessional educational intervention on delirium for health care teams: Providing opportunities to enhance collaboration. In Journal of Interprofessional Care. 2008, vol. 22, no. 6, p. 658-660.

BUSH, S.H., BRUERA, E. 2009. The Assessment and Management of Delirium in Cancer Patients. In The Oncologist, 2009, vol.14, no. 10, p. 1039-1049.

CARACENI, A., SIMONETTI, S. 2009. Palliating delirium in patients with cancer. In Lancet oncol, 2000, vol. 10, no. 2, p. 164-172.

FERRELL, B.R., COYLE, N. et al. 2010. Oxford Textbook of Palliative Nursing. 3th ed. Oxford University Press : New York, 2010. 1408 p. ISBN 978-0-19-539134-3.

FLANAGAN, N.M., FICK, D.M. 2010. Delirium Superimposed on Dementia: Assessment and Intervention. In  J Gerontol Nurs. 2010, vol. 36, no. 11, p. 19-23.

INOUYE, S., van DYCK, C., ALESSI C. et al. 1990. Clarifying confusion: the confusion assessment method. In Annals of Internal Medicine. 1990, vol. 113, no. 12, p. 941-948.

JIRÁK R. 2005. Deliria – závažný a nedoceněný problém gerontopsychiatrie. In Psychiatrie pro praxi, 2005, vol. 6, roč. 2, s. 72-75. ISSN 1335-9584. Dostupné na:
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1747.

KALVACH, Z., ZADÁK, Z. et al. 2008. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4.

KONRÁD, J. 2006. Deliria (stavy zmatenosti) u geriatrických pacientů. In Čes Ger Rev. 2006, roč. 4, č. 2, s. 65-71.

KUEBLER, K.K., HEIDRICH, D.E. et al. 2006. Textbook of Palliative Nursing. 2nd ed. Oxford University Press: New York, 2006, 1246 p. ISBN 0-19-517549-2.

LINTON, A.D., LACH, H.W. et al., 2007. Gerontological Nursing. Concepts and Practice. 3th ed. Saunders Elsevier: St. Louis, 2007. p. 1006. ISBN 978-1-4160-0166-9.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k používaniu obmedzovacích prostriedkov u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť. 2009. Číslo: 13787/2009 – OZS, Čiastka 25 Vestník MZ SR 2009 s 185-187.

LONERGAN, E., BRITTON, A.M., LUXENBERG, J. 2007. Antipsychotics for delirium. In Cochrane Database Syst Rev. [online]. 2007; 2. [cit. 2012-05-15]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443602.

NCGC. National Clinical Guideline Centre. Delirium : diagnosis, prevention and management. Clinical Guidelines 103. [online]. National Clinical Guideline Centre, London, 2010, 447 p. [cit. 2012-06-15]. Available from:  http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13060/49908/49908.pdf.

NEELON, V.J., CHAMPAGNE, M.T., CARLSON, J.R., FUNK, S.G. 1996. The NEECHAM Confusion Scale: Construction, validation, and clinical testing. In Nursing Research. 1996, vol. 45, no. 6, p. 324-330.

NÉMETH, F. et al. 2009. Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009. 194 s. ISBN 978-80-8063-314-1.

PEČEŇÁK, J. 2011. Liečba delíria. In Neurogie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 5, s. 307-310.
Dostupné na: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5320.

RESSNER, P., KONRÁD, J., BÁRTOVÁ, P. 2011. Delirium u geriatrických nemocných. In Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 5, s. 311-316.
Dostupné na: http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=ajú 5323.

TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 270 s. ISBN 80-7262-365-6.

TULLMANN, D.F. et al. 2012. Delirium Nursing Standard of Practice Protocol: Delirium: Prevention, Early Recognition, and Treatment. Hartford Institute for Geriatric Nursing. [online]. January 2008. [cit. 2012-09-01]. Available from:
http://consultgerirn.org/topics/delirium/want_to_know_more.