Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Istota a bezpečie


Poruchy vedomia spôsobujú, že pacienti neporozumejú bežným situáciám, kauzálnym vzťahom, komunikácii, nespoznávajú okolie, nedokážu predvídať dôsledky svojho správania a to spôsobuje ich bezradnosť, neistotu, strach. Zároveň hrozí riziko agresívneho a autoagresívneho správania.

Pre podporu bezpečia zabezpečujeme uspokojenie potrieb a komfort pacientov. Redukujeme nepríjemné situácie a stimuly, uplatňujeme pokojný prístup. Správame sa pokojne a pokúšame sa nadviazať s nimi verbálny kontakt. Neuplatňujeme presviedčanie, dohováranie, karhanie pacientov. Odstránime predmety z ich blízkosti, ktoré by mohli spôsobiť úraz, poranenie sebe alebo iným. Realizujeme zvýšený dohľad a zabránime prípadnému neúmyselnému sebapoškodeniu pacientov, úteku, pádu, vytrhnutiu intravenóznej kanyly, vyťahovaniu permanentného katétra, odstraňovaniu ovínadiel. Keď nefarmakologické opatrenia nie sú dostatočne účinné, je indikovaná farmakoterapia. Všeobecne sa odporúča pri symptomatickej liečbe delíria aplikácia antipsychotík (skôr atypických ako klasických, u ktorých je vyššie riziko nežiaducich účinkov) pre zmiernenie agitácie, nepokoja a iných psychotických symptómov, ukľudnenie pacienta, zabránenie jeho vyčerpaniu a zaistenie jeho bezpečnosti.. Odporúčané je aj použitie benzodiazepínov pre zmiernenie úzkosti. Monitorujeme účinok podávanej farmakoterapie, aj prípadný výskyt nežiaducich účinkov liekov, napr. počas liečby antipsychotík výskyt extrapyramídového syndrómu, agitácie, sedatívneho účinku, arytmie, ktoré môžu byť tiež príčinou delíria.

Ak sú vyčerpané všetky možnosti, na zabezpečenie bezpečnosti pacientov a ich okolia je možné, na základe ordinácie lekára, krátkodobo ako krajné riešenie použiť obmedzovacie prostriedky (bočnice, popruhy, sieťovú posteľ). Hlavne pri závažnejších formách delíria s poruchami správania, najmä s agresiou voči okoliu alebo voči sebe. Čo je však protichodnou intervenciou k mobilizácii pacientov. Fyzické obmedzenie (napr. popruhy) môže zvyšovať psychomotorický nepokoj a hrozia komplikácie z vyčerpania, prípadne poranenia. Tento spôsob obmedzenia sa využíva len na nevyhnutnú dobu, napr. pre potreby podávania liekov a infúzií. Bezpečnosť pacientov a prevencia sekundárnych komplikácií patrí medzi priority manažmentu delíria. Mechanická fixácia môže delírium prehĺbiť a zvyšovať riziko úrazu, preto je lekárom indikovaná iba vtedy, keď hrozí vysoké nebezpečenstvo násilia voči sebe a iným. Delírium je spojené so zvýšeným rizikom pádov a zlomenín, ktoré môžu byť spôsobené aj používaním prostriedkov na znehybnenie a sedatívne pôsobiacich liekov, preto je starostlivosť zameraná aj na ich prevenciu.