Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom

Posudzovanie stavu pacienta


V rámci komplexného, interdisciplinárneho posudzovania a kontinuálneho monitorovania pacientov s delíriom sa zameriavame na zmeny v telesnom a psychickom stave.

V oblasti telesného stavu posudzujeme fyziologické funkcie (môžeme zistiť prítomnosť  tachykadie, kolísanie krvného tlaku, hypotenzie, subfebrílie až febris, dyspnoe), výživu a hydratáciu (napr. nauzea, vomitus, dehydratácia),  cyklus spánok-bdenie (napr. insomnia, inverzia spánku,  pospávanie počas dňa s nepokojom v noci), vyprázdňovanie moču a stolice (inkontinencia, retencia moču, hnačka, obstipácia), motoriku (napr. znížené alebo zvýšené psychomotorické tempo, poruchy chôdze, pády, tremor, ataxia). Súčasťou posudzovania telesného stavu je zistenie prítomnosti bolesti. Ak pacienti nie sú schopní spolupracovať pri jej posudzovaní, je zisťovaná prostredníctvom neverbálnych prejavov. Hodnotíme aj závislosť pacientov v sebaopatere, pretože sa výrazne znižuje funkčný stav pacientov. Pre narušené exekutívne funkcie nie sú schopní naplánovať a realizovať ani jednoduchú aktivitu.

Zároveň monitorujeme výsledky realizovaných vyšetrení, napr. krvného obrazu, hematokritu,  sedimentácie krvi, biochemického vyšetrenie krvi, mineralogramu, krvných plynov, saturácie kyslíka, hemokultúry, urey, kreatinínu, nátria, kalcia, prípadne osmolality v sére. Môže byť vyšetrená aj hladina hormónov štítnej žľazy, realizovaný toxikologický skríning a mikrobiologické vyšetrenie. Vyšetruje sa moč, napr. sediment, merná hmotnosť, mikrobiologické vyšetrenie. Realizované môžu byť vyšetrenia ako sú RTG hrudníka, EKG, EEG, CT vyšetrenie mozgu, MRI, lumbálna punkcia.

V oblasti psychického stavu posudzujeme:
 • začiatok a priebeh kvalitatívnej poruchy vedomia (Začiatok je akútny, priebeh je kolísavý a intenzita prejavov kolíše a zhoršuje sa v popoludňajších a nočných hodinách.)
 • orientáciu (Vyšetrovaná je orientácia  osobou, miestom, časom a situáciou. Najčastejšie je narušená orientácia časom. Narušenie orientácie osobou svedčí o veľmi závažnej poruche spojenej s podstatnou a hlbokou dezintegráciou psychických funkcií.)
 • pozornosť (Pozornosť je znížená, až pacienti vôbec neudržia pozornosť ani počas rozhovoru. Možno ju ľahko rozptýliť.)
 • pamäť (Kvalitatívna porucha vedomia je spojená s poruchou ukladania pamäťových stôp a amnéziou. Poškodená je predovšetkým krátkodobá a strednodobá pamäť. Pacienti sú neschopní spomenúť si na udalosti ohľadom hospitalizácie, súčasného ochorenia. Nedokážu si  zapamätať inštrukcie, aktivity, aktuálne udalosti. Nie sú schopní vymenovať niekoľko za sebou idúcich slov.)
 • myslenie (Myslenie je dezorientované, fragmentované, dezorganizované, inkoherentné, zrýchlené alebo spomalené. Prítomné sú nejasné a nelogické myšlienky, nepredvídateľné prechádzanie z témy na tému, obvykle paranoidno-perzekučné bludy, narušená súdnosť. Pacienti nedokážu rozpoznať nevhodnosť a nebezpečnosť svojho správania.)
 • komunikácia (Pacienti majú ťažkosti pri vyjadrení potrieb a obáv. Reč môže byť skomolená. V reči je vyjadrená inkoherencia myslenia. Výpoveď pacientov stráca logiku, odpovede sú nepriliehavé a nezodpovedajú realite.)
 • vnímanie (Prítomná je chybná identifikácia vnemu, ilúzie, halucinácie prevažne zrakové a sluchové.)
 • psychomotorická aktivita (Psychomotorická aktivita môže kolísať medzi hypoaktivitou a hyperaktivitou, často je výrazná excitácia.)
 • nálada (Delírium sa prejavuje v oblasti emotivity výraznou úzkosťou a strachom, depresívnou náladou, hostilitou alebo emočným útlmom.)
 • správanie (V správaní je prítomná bezradnosť, neúčelnosť, zvýšený nepokoj a hyperaktivita, ktorá sa môže prejavovať ako ohmatávanie a bezúčelná manipulácia s bielizňou a inými predmetmi, snaha vstávať z postele, blúdenie, úteky, branie cudzích predmetov. Pacienti môžu byť hostilní, impulzívni, útoční až agresívni. Potrebné je zhodnotiť aj stimuly, ktoré vedú k týmto zmenám správania. Pacienti sa môžu starostlivosti brániť a odmietajú ju, napr. vytrhávajú si močový katéter, odstraňujú si ovínadlá, vyťahujú si periférne venózne linky. Nedokážu rozpoznať nevhodnosť, či nebezpečnosť svojho správania a hrozí im poranenie, pád alebo ohrozenie ich okolia. Prítomná môže byť aj utiahnutosť, nezáujem, apatia, správanie so zníženou aktivitou.
  Pre posúdenie prítomnosti delíria sú vhodné aj meracie nástroje, napr. Škála pre hodnotenie delíria (Confusion Assessment Method, CAM) (Inouye et al., 1990, s. 941-948) a NEECHAM Škála zmätenosti (NEECHAM Confusion Scale) (Neelon, Champague et al., 1996, s. 324-330) (pozn.  Názov nástroja NEECHAM Confusion Scale je zostavený z prvých slabík priezvisk jeho autorov).