Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Kognícia


U pacientov so SM sa vyskytujú poruchy kognitívnych funkcií. Kognitívne poruchy sa prejavia zhoršením pozornosti, krátkodobej pamäte, problémom s pomenovaním predmetov a  s nájdením vhodného slova, vizuálno-priestorovej zručnosti a koordinácie. Konkrétne sa porucha môže prejaviť napr. pri telefonovaní, kedy majú pacienti problém spomenúť si na konkrétne telefónne číslo a vytočiť ho. Objavuje sa problém pri plánovaní a organizovaní činností, problém s motiváciou a iniciatívou bez ohľadu na druh vykonávanej činnosti.
     
Na posúdenie zmien úrovne kognitívnych funkcií sa v klinickej praxi používa merací nástroj Štandardizovaný Mini-Mental State Examination (SMMSE) a Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis (MACFIMS) (ekvivalent slovenského prekladu zatiaľ v našich podmienkach absentuje).  

Pre zlepšenie kognitívnych schopností  - koncentrácie, pozornosti, pamäte je odporúčaná kognitívna rehabilitácia, vedenie denného záznamu činností a zápis zoznamu plánovaných dôležitých aktivít a informácií, napr. do kalendára, do mobilného telefónu alebo na viditeľné mieste v domácom prostredí. Pacienti si môžu zaznamenať napr. návštevu u lekára, očkovanie, rozpis užívania predpísanej farmakoterapie, zoznam najčastejšie volaných telefónnych čísel. Pomáha aj vytvorenie rutinného denného režimu, keď činnosti, ktoré realizovali si pacienti povedia nahlas, napr. „šporák som vypla, dvere od bytu som zamkla“. Inou dobrou pomôckou je napr. pri užívaní liekov pripraviť si lieky do liekovky a položiť ju na nočný stolík, do obuvi pri posteli alebo na iné pre nich viditeľné miesto. Inou pomôckou je napísanie činnosti na papier a ten položiť na viditeľné miesto. Z farmakoterapie sestra aplikuje lieky podľa ordinácie lekára s účinnou látkou donezepil hydrochlorid.