Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo miechovou

Istota a bezpečie

U pacientov so SM sa ako komplikácia vyskytuje prítomnosť pádov. Príčinou môže byť nestabilná chôdza, závraty, problém s koordináciou pohybov, problémy s jemnou motorikou, slabosť končatín a únava.

K preventívnym opatreniam pádu patria úpravy interiéru a exteriéru, napr. namontovanie madiel v kúpeľni, na WC, pri posteli, chodbe, úprava schodiska namontovaním zábradlia, odstránenie prahov, protišmyková krytina, umiestnenie protišmykovej podložky v sprchovom kúte, vo vani, úprava výšky WC namontovaním nástavca alebo podpery, odstránenie voľných kusov kobercov a prednožiek, inštalácia plošiny, rampy, výťahu. Pozitívny vplyv má aj realizácia pravidelných denných cvičení na prevenciu posturálnej instability, nosenie vhodnej obuvi - pevnej s protišmykovou podrážkou a používanie kompenzačných pomôcok. Rizikovým faktorom pádu u pacientov je chôdza po vlhkom povrchu.    

Zo psychosociálnych problémov sa môže u pacientov vyskytovať depresia. Môže vzniknúť ako reakcia na diagnostikovanie SM, pri pokročilosti ochorenia alebo ako vedľajší účinok užívanej farmakoterapie pri vysokých dávkach kortikosteroidov, výnimočne pri podávaní interferónu beta. S tým súvisí aj riziko samovraždy, najčastejšie pri novodiagnostikovanej SM, progresii ochorenia a akútnom zhoršení zdravotného stavu.

Sestra monitoruje prejavy depresie, ktorú charakterizuje prítomnosť smutnej, skleslej nálady, labilita nálady, zhoršenie schopnosti sústredenia, poruchy spánku, pokles záujmov, pocity beznádeje, bezmocnosti a pocity viny, suicidálne myšlienky, emočná labilita a apatia. Sestra môže na objektivizáciu prítomnosti depresie použiť merací nástroj Beckova škála depresie (Beck Depression Inventory), Hamilton Rating Scale (HRSD), Mental Health Inventory (MHI). Podľa ordinácie lekára podáva antidepresíva (sertralín, selektívne inhibítory spätného vychytávania - SSRI). Monitoruje ich nežiaduce účinky, ku ktorým patria suchosť v ústach, jemný tras, búšenie srdca, zápcha, riziko pádu pre ortostatickú hypotenziu, palpitácie a podporuje pacienta v účasti na kognitívno-behaviorálnej  psychoterapii a cvičení.

U pacientov sa môže rozvinúť výnimočne bipolárna afektívna porucha, ktorú charakterizuje prítomnosť fázy depresie a fázy mánie, v rámci ktorej je prítomná eufória, mória.

Zo psychosociálnych problémov u pacientov môže byť prítomná úzkosť. Subjektívne pacienti uvádzajú pocit vnútorného napätia, chvenia, zvýšené napätie svalstva, pocit ohrozenia, strachu, bolesti hlavy, zvýšené potenie, nauzeu, poruchy spánku ako opakované prebúdzanie, problémy so zaspávaním. Objektívne môže byť prítomná hyperreflexia, zvýšené potenie, zmena vitálnych funkcií ako tachykardia, hypertenzia a hyperventilácia. 

Orientácia v prostredí je narušená v dôsledku prítomnosti vizuálnych syndrómov, ako  poruchy zrakovej ostrosti, okohybné poruchy (nystagmus, oftalmoparézae), diplopia, transverzálna retrobulárna neuritída s čiastočnou až úplnou stratou zraku. Pacienti subjektívne udávajú zhoršenie zraku, neostré videnie, zahmlené videnie. Časovo môže byť porucha zraku prítomná od niekoľkých hodín až po niekoľko dní (cca 7 dní).