Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Pletencové svalové dystrofie

Ide o geneticky heterogénnu skupinu progresívnych svalových dystrofií (LGD), ktoré postihujú prevažne pletencové svaly. Súčasťou komplexu dystrofín asociovaných proteínov sú 4 sarkoglykany označované gréckymi písmenami alfa-delta). Recesívne formy sú spôsobené mutáciami v génoch pre tieto sarkoglykany - sarkoglykanopatie. Začiatok ochorenia je medzi 2. - 6.dekádou. V polovici prípadov sa iniciálne príznaky objavujú na panvovom pletenci, v polovici na pletenci ramennom. Rýchlosť progresie je rôzna, od ťažkej formy so včasnou stratou samostatnosti a respiračným zlyhaním ako pri DMD, až po ľahké formy, ktoré neskracujú život a umožňujú takmer normálnu lokomóciu. Súčasťou klinického obrazu môže byť dilatačná kardiomyopatia a hypertrofia lýtok. Najčastejší je typ LGD 2A spôsobený deficitom calpainu-3 (kalpainopatia). Manifestuje sa slabosťou skapulárneho svalstva, trupu a pletencov dolných končatín, menej aj ramenného pletenca, s variabilným začiatkom v 1. - 4. dekáde. Autozomálne dominantné (AD) formy sú veľmi vzácne.