Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Kognitívne funkcie

Deficit kognitívnych funkcií zisťujeme prostredníctvom vyšetrenia orientácie v čase, mieste, osobe, vyšetrenia pamäti (krátkodobej, dlhodobej). Posúdi schopnosť sústredenia sa, vyšetrí orientačne pamäť (krátkodobú, dlhodobú), myslenie, schopnosť počítať.

Ako príklad môžeme pre komplexné vyšetrenie kognitívnych funkcií použiť niektoré z nasledovných inštrukcií „prosím ukážte mi na Vašej ruke dva prsty“, „vyplazte mi Váš jazyk“, „pozrite sa na mňa“, „pohýbte Vašim palcom na ruke.“ Sestra ich použitím môže identifikovať u pacientov schopnosť pochopenia hovoreného slova a schopnosť motorickej odpovede na príkaz/inštrukciu.

Deficit kognitívnych funkcií môže sestra identifikovať aj vo vzťahu k realizácii aktivít denného života. Na objektívne posúdenie zmien v úrovni kognície sestra môže použiť v klinickej praxi merací nástroj Mini Mental State Examination (MMSE), tiež ako Folsteinov test kognitívnych funkcií.