Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Úvod

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená objektívnym a komplexným posúdením pacientov v rozsahu kompetencií sestry.

K metódam zberu údajov pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientov  neurologickým ochorením patria metódy rozhovor, pozorovanie, fyzikálne vyšetrenie. Využitie meracích nástrojov a posudzovacích škál predstavuje doplnkovú metódu zberu údajov. Primárnym zdrojom informácií sú pacienti, ak sú ich schopní poskytnúť z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu. Ich výpoveď je ovplyvnená chorobným procesom. Prekážkou zo strany pacientov môže byť zmena úrovne vedomia, napr. kvantitatívna porucha vedomia po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody, akútny život ohrozujúci stav, napr. status epilepticus, porucha kognitívnych funkcií, narušená schopnosť komunikácie. Objektívnym zdrojom informácií sú rodinní príslušníci alebo iné osoby, ktoré slúžia ako doprovod na vyšetrenie alebo hospitalizáciu a participujú na starostlivosti v domácom prostredí. 

Sestra realizuje vstupné, priebežné a záverečné posúdenie potrieb pacientov rozsahu jej kompetencií. Na objektívne posúdenie problémov využíva meracie nástroje. Realizuje záznam o rozsahu poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti.  

Pre sestry poskytujúce starostlivosť pacientom s neurologickým ochorením v zahraničí je posúdenie pacienta podrobne spracované v klinických odporúčaných postupoch, napr. Neurological Assessment of the Older Adult: A guide for Nurses (2006), Guideline for Performing Neurological Observations: Clinical guidelines / nursing (2010). V Slovenskej republike je posúdenie pacientov usmernené platnou legislatívou, ako Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie (2009), Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom (2005).   

V nasledujúcich kapitolách so zameraním na neurologické ošetrovateľstvo sa budeme podrobnejšie venovať špecifikám posúdenia pacienta pri vybraných neurologických problémoch a medicínskych diagnózach.