Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Sebaopatera


Sestra posudzuje vykonávanie aktivít denného života a identifikuje faktory ovplyvňujúce ich vykonávanie, ako napr. bolesť, prítomnosť kontraktúr, porucha vedomia, paréza/plégia. Aj v neurológii používa na posúdenie úrovne sebaopatery Bartelov test základných denných aktivít (Activity Daily Living, ADL). Ak je to možné, objektivizuje posúdenie v spolupráci s rodinnými príslušníkmi alebo opatrovateľom pacientov. Sestra zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie výsledné bodové skóre ADL nástroje, a slovne zaznamená, v ktorých aktivitách denného života vyžadujú pacienti dohľad, usmernenie, pomoc, a v ktorých sú závislí od pomoci okolia.