Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Komunikácia

Sestra posúdi schopnosť komunikácie u pacientov, so zameraním sa na verbálnu, písomnú a neverbálnu zložku. Môže byť narušená schopnosť porozumenia alebo schopnosti hovorenia tiež expresie, vtedy hovoríme o dysfázii a schopnosť čítania textu. U pacientov pri chorobnom procese môže byť zmenené  rýchlosť a tempo reči, mechanická porucha reči, vtedy hovoríme o dyzartrii. Pri mechanickej poruche reči môže dôjsť ku poškodeniu jazyka, svalov tváre, pier, napr. pri kraniocerebrálnych poraneniach, zápalových procesoch kraniálnych nervov.   Z uvedeného dôvodu sú v rozličnej miere u pacientov postihnuté respirácia, fonácia, artikulácia hovoreného slova. S dyzartriou sa môžeme stretnú u pacientov, napr. po prekonaní CMP, PCH , SM,  kraniocerebrálnej traume. Ak je narušená komunikačná schopnosť v dôsledku poškodenia všetkých modalít reči v rôznej miere hovoríme o afázii. V klinickej praxi poznáme senzorickú a motorickú afáziu. Motorická tiež ako expresívna, Brocova afázia je charakteristická neschopnosťou plynule hovoriť, reč je agramatická, nezrozumiteľná, pacienti chápu hovorenému, nemajú problém s porozumením reči. Senzorická tiež ako  senzitívna, receptívna, Wernickeho afázia je charakteristická neschopnosťou porozumieť hovorenému slovu a zvukom (auditórna resp. akustická forma Wernickeho afázie) a písanému slovu (vizuálna forma Wernickeho afázie). Reč je nezrozumiteľná, pacienti hovoria ťažko, ale reč je plynulá. Pacienti opakujú slová, slovné spojenia alebo vety bez ohľadu na opýtané, hovorené, ale nemá zmysel. Afázia môže byť prítomná u pacientov po prekonaní CMP, pri  kraniocerebrálnych traumách, tumoroch mozgu.   

U pacientov s neurologickým ochorením môže byť narušený aj písomný prejav, napr. pri PCH sa písmo postupne zmenšuje, zhusťuje a stáva sa nečitateľným.