Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Zrenice

Posúdenie zreníc patrí do kompetencie sestry, ktoré realizuje už pri vstupnom posúdení. Sestra posudzuje veľkosť (šírku), tvar, symetriu a reaktivitu zreníc na osvit. Fyziologická šírka/veľkosť zreníc je od 3-5 mm. Ak je šírka obidvoch zreníc rovnaká hovoríme o izokórii. Nerovnaká šírka zreníc je označovaná ako anizokoria. V bežnej zdravej populácii sa tento príznak vyskytuje, môže byť podmienený farmakologicky, napr. pri aplikácii očných kvapiek. Prítomnosť anizokórie môže svedčiť o chorobnom procese, ako napr. tumore mozgu, ochoreniach oka, intoxikácii drogami.

Za normálnych okolností je tvar zreníc okrúhly. Zmeny v akomkoľvek posudzovanom komponente môže indikovať zvýšenie intrakraniálneho tlaku. Sestra monitoruje, či dochádza pri osvite ku kontrikcii (mióza) alebo dilatácii (mydriáza) zreníc, či uvedené zmeny sú prítomné súčasne na jednom alebo obidvoch očiach (reakcia zreníc na osvit – fotoreakcia zreníc). Bilaterálna dilatácia môže byť prítomná napr. pri anoxii, užívaní anticholinergík, v hlbokom bezvedomí, podaní atropínu, pri užití drog, napr. halucinogénov. Bilaterálna konstrikcia môže byť pri intrakraniálnom krvácaní, užívaní opiátov, narkotík, intoxikácii drogami, podaní pilokarpínu, v treťom štádiu lues (neurolues).    

Sestra monitoruje prítomnosť rytmických mimovôľových konjugovaných pohybov očných buľvov. Ide o tzv. nystagmus. Jeho výskyt hovorí o patológii. Vzniká pri poškodení vestibulárneho aparátu, mozočka, mozgového kmeňa, napr. ako dôsledok alkoholovej intoxikácie, prítomnosti tumoru lokalizovaného v kmeni.   
Sestra monitoruje prítomnosť poklesu viečka (oftalmoplégia, ptóza viečka). Ak je prítomná, zhodností, či je lokalizovaná unilaterálne či bilaterálne. Ptóza viečka je prítomná u poškodení okohybných nervov a nervus sympaticus.