Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Výživa

Sestra posudzuje pri príjme tekutín a potravy schopnosť prehĺtania tuhej stravy a tekutín, zabiehanie, stav slizníc, poruchu čuchu, chuti, nechutenstvo. Pri zabiehaní stravy a tekutín pátra po dusení sa. Nechutenstvo, dysfágia sú prezispozičnými faktormi pre úbztok na hmotnosti. Preto sestra pri príjme hodnotí stav nutrície, habitus pacienta, jeho aktuálnu hmotnosť, úbytok na nej za posledné obdobie (3-6 mesiacov), vyhodnotí body mass index (BMI). Niektoré neurologické ochorenia, napr. SM, PCH, CMP majú v klinickom obraze výskyt dysfágie, s čím je spojená aj obmedzená schopnosť až neschopnosť prehĺtať sliny a problémy s užívaním farmakoterapie. Pacientom tak vytekajú z kútikov úst, čo je zo strany pacientov aj negatívne vnímané a prežívané. Zisťuje prítomnosť únavy súvisiacej s prípravou jedla, s jedením. Rizikovými pacientmi pre problémy s výživou patria pacienti so SM, PCH, po CMP, s demenciou, nervovosvalovými ochoreniami. Venujeme pozornosť starostlivosti o dutinu ústnu u pacientov s CMP, u imobilných pacientov, s kraniocerebrálnou traumou, s poruchami vedomia, DMO. 
  
Nechutenstvo u pacientov môže byť podmienené zhoršením čuchu a chuti, ako napr. u PCH, prítomnosťou depresie u pacientov so SM, PCH, CMP, vedľajšími účinkami farmakoterapie, napr. antiepileptík.