Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Správanie

U pacientov s neurologickým ochorením identifikujeme prítomnosť psychosociálnych problémov, ako sú zmeny nálady, pociťovanie a prežívanie úzkosti. V správaní pátrame po podráždenosti, hnevlivosti, hostilite, plačlivosti, suicidálnych myšlienkach.    
   
V neurológii sa stretávame so zvýšeným rizikom vzniku depresie u pacientov po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody, s epilepsiou, so SM, s PCH, Alzheimerovou chorobou, so SM, s chronickou bolesťou, pri užívaní niektorých druhov farmakoterapie. Medzi liečivá, ktoré môžu spôsobiť depresiu patria napr. kortikoidy, metyldopa, reserpin, sedatívne hypnotiká, barbituráty, neuroleptiká, blokátory vápnikových kanálov, hormonálna antikoncepcia, chemoterapia. Sestra pátra v klinickom obraze pacientov po príznakoch depresie, ako po prítomnosti smútku, úzkosti, poruchách koncentrácie, plačlivosti, verbalizácie pesimizmu, beznádeje, bezmocnosti, pocitov viny, prítomnosti samovražedných myšlienok, únavy, problémov so spánkom, straty energie, neschopnosť prežívať radosť, nezáujem o koníčky/voľnočasové aktivity.       
        
U niektorých pacientov sa môžeme stretnúť s dráždivosťou, výbušnosťou, impulzivitou, napr. pri detskej mozgovej obrne (DMO), hyperaktivite, pri poruchách správania, epilepsii.    

Zo psychosociálnych problémov môže byť u pacientov prítomná verbálna a/alebo brachiálna agresia a hostilita napr. po prekonaní kraniocerebrálnej traumy, u pacientov s tumorom mozgu, s neurodegeneratívnym ochorením, epilepsiou, mentálnou retardáciou, pri abúze drog alebo syndróme z odňatia návykovej látky.           

U pacientov sa môžu vyskytovať aj psychotické príznaky, ako sú poruchy vnímania, myslenia. Z porúch vnímania sa vyskytujú halucinácie, napr. u pacientov s neuroinfekciami, záchvatovými ochoreniami, po prekonaní CMP, PCH, demencie s Lewyho telieskami. Z porúch myslenia sú prítomné bludy, napr. u pacientov s vaksulárnou demenciou, po prekonaní CMP, s epilepsiou.