Ošetrovateľstvo v neurológii
Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii

Riziko vzniku dekubitov


Sestra pri príjme identifikuje rizikových pacientov k vzniku dekubitov a v súvislosti s tým realizuje fyzikálne vyšetrenie predilekčných miest ich výskytu. V neurológii k rizikovým skupinám patria pacienti imobilní, napr. v pokročilom štádiu ochorenia SM, PCH, s poruchou hybnosti v zmysle parézy, plégie, napr. po prekonaní CMP, s poruchou vedomia, napr. pri nádore mozgu, vo veku 85 rokov a viac, inkontinentní, kachektickí.
 
V klinickej praxi sestra môže na objektívne posúdenie rizika vzniku dekubitu použiť niekoľko meracích nástrojov, ako napr. Nortonovu stupnicu, Waterlowova škála, Bradenova stupnica, Shannon stupnica.

V prípade výskytu dekubitu, bez ohľadu na štádium, je potrebné postupovať podľa zvyklostí oddelenia pri zadokumentovaní aktuálneho lokálneho nálezu. Je dôležité zhotoviť fotodokumentáciu rany, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie každého pacienta a realizovať písomný záznam o výsledku komplexného posúdenia aktuálneho stavu rany.